Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Centrala: 32 47 14 070

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju, działając na podstawie art. 83 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 23 ust. 1 Statutu Spółdzielni, zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w dniach od 3 do 16 kwietnia 2024 r.

Uaktualniony porządek obrad zgodnie z Uchwałą Zarządu GSM nr 42/2024 z dnia 19.03.2024 r.:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór prezydium zebrania w składzie: przewodniczący, sekretarz i asesor.
3. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
4. Zapoznanie z Regulaminem obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
6. Wybory do Rady Nadzorczej.
7. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej.
8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2023 w tym przedstawienie sprawozdania finansowego oraz informacji    z realizacji uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu w 2023 roku oraz podjęcie uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2023,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023,
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu za działalność w 2023 roku,  
- podziału nadwyżki bilansowej netto za 2023 rok.  
9. Odczytanie wyników głosowania na kandydatów do Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2024 r. oraz zaliczkowo do najbliższego Walnego Zgromadzenia w 2025 r., na bieżącą działalność,
b) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2024 roku oraz zaliczkowo do najbliższego Walnego Zgromadzenia w 2025 roku na kredyty i pożyczki związane z finansowaniem robót termomodernizacyjnych.
11. Przedstawienie projektu zmian do Statutu oraz Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia i podjęcie stosownych uchwał.
11a. Przedstawienie projektu zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej i podjęcie stosownej uchwały.
12. Omówienie wniosków członków, wniesionych zgodnie z §24 ust. 5 i 6 Statutu GSM i podjęcie stosownych uchwał.
13. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
14. Zakończenie obrad.

Komplet sprawozdawczości za 2023 r. oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego, od dnia 19.03.2024 r. dostępne będą dla członków w zakładce dokumenty e-kartoteki na stronie www.e-kartoteka.pl oraz wyłożone będą do wglądu w pokoju nr 28 Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Graniczna 1.
Z dokumentami tymi, członek będzie mógł się zapoznać w godzinach pracy Spółdzielni tj. od poniedziałku do środy w godz. od 7:00 do 15:00, w czwartki w godz. od 7:00 do 16:00 i w piątki w godz. od 7:00 do 14:00.
Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu obowiązującym od dnia 9.09.2017 r. (art. 83 ust. 11), członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.  
Ze względów organizacyjnych pełnomocnictwo musi być złożone w sekretariacie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Granicznej 1 do dnia 2.04.2024 r. do godziny 14:00.
Członek Spółdzielni i pełnomocnik członka Spółdzielni uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu winni okazać się dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie
NIP 633-000-44-70, REGON 000788525

Godziny otwarcia:

poniedziałek 700 - 1500
wtorek 700 - 1500
środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1600
piątek 700 - 1400

Poszczególni członkowie Zarządu przyjmują mieszkańców w każdy czwartek, w godzinach od 1400 do 1600.

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju
19 8470 0001 2001 0011 4156 0001

PKO BP S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
10 1020 2472 0000 6402 0021 2936

VeloBank S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
32 1560 1094 0000 9050 0003 7860

Siedziba