Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Centrala: 32 47 14 070

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy to świadczenie pieniężne wypłacane przez gminę, mające na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych, które są ponoszone przez lokatorów, w związku z zajmowaniem przez nich lokalu mieszkalnego. Świadczenie to, przeznaczone jest dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, które ze względu na niskie dochody i swój stan majątkowy, nie są już w stanie ponosić całości bieżących wydatków za lokal, w którym zamieszkują. Dodatek mieszkaniowy przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego.

W Jastrzębiu-Zdroju, dodatek mieszkaniowy przyznawany jest w drodze decyzji administracyjnej przez prezydenta miasta.

Wniosek o dodatek mieszkaniowy można złożyć w Referacie Dodatków Mieszkaniowych Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, przy Al. Piłsudskiego 60.

Do wniosku należy dołączyć między innymi:

 • deklarację o dochodach gospodarstwa domowego,
 • dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych wydatków związanych z zajmowaniem mieszkania

Warunkiem otrzymania dodatku mieszkaniowego jest:

1) posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu: dodatek może być przyznany najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach, osobom posiadającym spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, odrębnym właścicielom lokali,  osobom posiadającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu - np. umowę użyczenia i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem. Dodatek mogą otrzymać również osoby, które zajmują lokal bez tytułu prawnego, które oczekują na przysługujący im najem socjalny lokalu (jeśli orzeczono o ich uprawnieniu do lokalu socjalnego w wyroku sądowym).

2) nieprzekraczanie odpowiedniego progu dochodowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku:

 • w gospodarstwie jednoosobowym: 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.
 • w gospodarstwie wieloosobowym: 30%  przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Progi dochodowe, od których uzależniona jest możliwość otrzymania dodatku mieszkaniowego, są ściśle uzależnione od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

 • Próg dochodowy dla gospodarstw osób samotnych w 2024 r., wzrasta do 2.138,02 zł – jako 30 proc. z 7.126,72 zł
 • Próg dochodowy dla gospodarstw wieloosobowych w 2024 r., wzrasta do 2.850,70 zł – jako 40 proc. z 7.126,72 zł

3) powierzchnia lokalu mieszkalnego powinna spełniać określone kryteria. Maksymalna powierzchnia użytkowa lokalu, uprawniająca do otrzymania dodatku mieszkaniowego nie może przekraczać:

 • dla jednej osoby, do 45,50 m²
 • dla dwóch osób, do  52,00 m²
 • dla trzech osób, do 58,50 m²
 • dla czterech osób, do 71,50 m²
 • dla pięciu osób, do 84,50 m²
 • dla sześciu osób, do 91,00 m², itd.

Według przepisów możliwe jest przekroczenie powierzchni normatywnej, ale nie więcej niż o 30% lub o 50% pod warunkiem, że powierzchnia pokoi i kuchni w powierzchni całego lokalu nie przekracza 60% (gdy lokal ma bardzo duże przedpokoje, czy łazienkę). W takim przypadku dodatek mieszkaniowy jest odpowiednio pomniejszany, gdyż naliczany jest jedynie od powierzchni normatywnej (za m2 ponad normę należy uiścić pełną opłatę).

Jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, bez względu na liczbę osób zamieszkujących powierzchnię normatywną powiększa się o 15 m². O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest przez okres 6-ciu miesięcy, jednak po zakończeniu dopłat, można złożyć kolejny wniosek o wsparcie.

Uwaga!
Żeby co miesiąc otrzymywać dodatek mieszkaniowy, należy na bieżąco regulować opłaty czynszowe za użytkowanie lokalu. W przypadku pojawienia się co najmniej dwumiesięcznej zaległości, wypłata dodatku zostanie natychmiast wstrzymana, do momentu uregulowania zaległości. Jeśli zadłużenie nie zostanie uregulowane do 3-ech miesięcy od decyzji o wstrzymaniu dodatku - wniosek wygasa.

Druki:

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego Uwaga! – z drukiem wniosku o dodatek mieszkaniowy, należy udać się w pierwszej kolejności do Urzędu Miasta, który poinformuje, jakie dokumenty należy do niego dołączyć, w zależności od indywidualnej sytuacji każdego z wnioskodawców, dopiero w następnej kolejności wniosek potwierdza zarządca budynku, zatem konieczna będzie również wizyta w siedzibie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Graniczna 1, pok. nr 1a i 1b - parter budynku GSM). Zaświadczenie o dochodach (deklaracja powinna zawierać dochody wszystkich domowników z ostatnich 3-ech miesięcy przed złożeniem wniosku). Oświadczenie nr 1 (wypełnia wnioskodawca).

Oświadczenie nr 2 (przeznaczone dla każdej osoby PEŁNOLETNIEJ, która jest wykazania w gospodarstwie domowym wnioskodawcy).

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie
NIP 633-000-44-70, REGON 000788525

Godziny otwarcia:

poniedziałek 700 - 1500
wtorek 700 - 1500
środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1600
piątek 700 - 1400

Poszczególni członkowie Zarządu przyjmują mieszkańców w każdy czwartek, w godzinach od 1400 do 1600.

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju
19 8470 0001 2001 0011 4156 0001

PKO BP S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
10 1020 2472 0000 6402 0021 2936

VeloBank S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
32 1560 1094 0000 9050 0003 7860

Siedziba