Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Centrala: 32 47 14 070

Ubezpieczenie mieszkań przy czynszu

Sposoby zgłaszania szkód:

  • Osobiście w Administracjach Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju
  • on-line na www.uniqa.pl

 
Na podstawie Uchwały Zarządu GSM nr 229/2019 począwszy od 01.02.2020 roku zostaje zwiększona opłata dodatkowa za ubezpieczenie grupowe mieszkań przy czynszu z 5,00 zł na 10,00 zł/mieszkanie/m-c przy jednoczesnym zwiększeniu Sumy Ubezpieczenia do 18 000 zł.

Nasza propozycja zamyka się kosztem 120,00 zł rocznie z rozłożoną składką na raty, których wysokość miesięcznie wynosi 10,00 zł. Otrzymują Państwo ubezpieczenie, które w całości pokrywa skutki prawdopodobnych zdarzeń, w efekcie których mogą powstać możliwe do przewidzenia szkody oraz dodatkowe świadczenia i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

Poniżej przedstawiamy Państwu przedmiot i zakres ubezpieczenia w ramach wynegocjowanej oferty ze szczegółowym opisem zakresu ubezpieczenia.

Oferta obejmuje:

1. Ubezpieczenie mienia w zakresie:
a) ruchomości domowe,
b) stałe elementy wyposażenia mieszkania,
c) zewnętrzne elementy anten satelitarnych,
d) szyby w lokalu.

Ruchomości domowe – będące własnością Ubezpieczonego:
a) urządzenia domowe, meble, sprzęt gospodarstwa domowego, dywany, wykładziny, przedmioty i zapasy gospodarstwa domowego,
b) odzież i inne przedmioty osobistego użytku,
c) sprzęt elektroniczny, audiowizualny, fotograficzny, komputerowy oraz instrumenty muzyczne, aparaty telefoniczne wszelkiego rodzaju,
d) gotówka i inne środki płatnicze krajowe i zagraniczne, papiery wartościowe, w tym akcje oraz obligacje,
e) wyroby ze srebra, złota, platyny, kamieni szlachetnych oraz biżuteria z metali lub substancji szlachetnych, monety złote i srebrne nie będące środkami płatniczymi, dzieła sztuki oraz zbiory kolekcjonerskie,
f) rowery, wózki inwalidzkie nie podlegające rejestracji, sprzęt turystyczny, sportowy i rehabilitacyjny oraz części zamienne do samochodów, motorowerów i motocykli,
g) sprzęt ogrodniczy oraz sprzęt do majsterkowania,
h) urządzenia warsztatów chałupniczych,
i) a także zwierzęta domowe, takie jak: psy, koty, ptaki, ryby w akwariach, za wyjątkiem zwierząt utrzymywanych w celach hodowlanych lub handlowych,
j) mienie wypożyczone - ruchomości domowe czasowo znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczonego na podstawie użyczenia lub wypożyczenia przez pracodawcę, organizację sportową, społeczną, klub, wypożyczalnię lub inną jednostkę pod warunkiem, że fakt użyczenia lub wypożyczenia został odpowiednio udokumentowany albo potwierdzony przez tę jednostkę; nie obejmuje ruchomości domowych, które zostały użyczone lub wypożyczone w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;

Stałe elementy lokalu mieszkalnego - elementy wyposażenia lokalu mieszkalnego zamontowane lub wbudowane na stałe, w szczególności:
a) meble wbudowane, obudowy instalacji i grzejników,
b) schody wewnętrzne, antresole,
c) stolarka okienna i drzwiowa wraz z oszkleniem, zamknięciami i urządzeniami zabezpieczającymi,
d) urządzenia instalacji sygnalizacji alarmowej, klimatyzacyjnej,
e) piece, kominki i inne systemy grzewcze,
f) elementy instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, elektrycznych, gazowych,
g) powłoki malarskie, tynki, wykładziny sufitów, ścian, podłóg, słupów trwale związanych z podłożem,
h) zewnętrzne elementy anten satelitarnych umocowane trwale
na ścianie budynku lub domu mieszkalnego,
i) stałe wyposażenie:
- kuchni (zestawy mebli kuchennych tzw. eurokuchnie, kuchnia gazowa, elektryczna, węglowa, zmywarka, zlewozmywak
z baterią i szafką zlewozmywakową, instalacja wyciągowa),
- łazienki i wc (wanna i umywalka z bateriami, miska klozetowa z urządzeniem spłukującym, pisuar, osłony węzłów sanitarnych, bidet z baterią, brodzik lub inna zabudowa z prysznicem);

Suma ubezpieczenia dla ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia na jeden lokal mieszkalny wynosi 18.000,00 zł. Wysokość szkody w mieniu ustala się według udokumentowanej przez Ubezpieczonego wartości przedmiotu szkody, w razie braku takiego udokumentowania według cen rynkowych obowiązujących w dniu ustalenia odszkodowania (zgodnie z § 25 OWU). Brak konsumpcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania. Odnawia się w kolejnym miesiącu ochrony.

Zgodnie z § 5 Ogólnych warunków ubezpieczenia UNIQA TU S.A. odpowiada za szkody polegające na utracie, zanieczyszczeniu, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonych przedmiotów spowodowane wskutek następujących zdarzeń:

Ruchomości domowe
1. Zdarzenia losowe: pożar, deszcz nawalny, dym, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, lawina, katastrofa budowlana, osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, powódź, sadza, śnieg, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu lądowego, upadek statku powietrznego, wybuch, zalanie, przepięcie i przetężenie.
2. Kradzież z włamaniem, rabunek.
3. Wandalizm.

Stałe elementy lokalu (z wyłączeniem zewnętrznych elementów anten satelitarnych)
1. Zdarzenia losowe: pożar, deszcz nawalny, dym, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, lawina, katastrofa budowlana, osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, powódź, sadza, śnieg, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu lądowego, upadek statku powietrznego, wybuch, zalanie, przepięcie i przetężenie.
2. Kradzież z włamaniem, rabunek.
3. Wandalizm.

Zewnętrzne elementy anten satelitarnych
Zdarzenia losowe: deszcz nawalny, dym, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, katastrofa budowlana, lawina, pożar, powódź, sadza, śnieg, osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu lądowego, upadek statku powietrznego, wybuch, zalanie.
Suma ubezpieczenia dla zewnętrznych elementów anten satelitarnych wynosi 700,00 zł na jeden lokal mieszkalny. Brak konsumpcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania. Odnawia się w kolejnym miesiącu ochrony.

Szyby okienne i drzwiowe znajdujące się w lokalu mieszkalnym również są objęte ochroną ubezpieczeniową od stłuczenia.
Suma ubezpieczenia dla szyb okiennych i drzwiowych wynosi 2.000,00 zł na jeden lokal mieszkalny. Brak konsumpcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania. Odnawia się w kolejnym miesiącu ochrony.

2. Świadczenia dodatkowe to:
a) koszty akcji ratowniczej (dla każdej grupy mienia) – 100% SU danej grupy mienia
b) koszty rozbiórki i uprzątnięcia pozostałości po szkodzie 10% SU danej grupy mienia
c) koszty wymiany lub naprawy zabezpieczeń po kradzieży z włamaniem 3.000,00 zł
d) koszty wymiany zamków do lokalu mieszkalnego po rabunku kluczy 400,00 zł
e) koszty usunięcia przyczyny awarii 1.500,00 zł
f) koszty wymiany dokumentów po kradzieży z włamaniem lub rabunku 1.000,00 zł
g) koszty postępowania sądowego lub pojednawczego do wysokości stawek minimalnych określonych w przepisach regulujących wysokość opłat za czynności adwokata lub radcy prawnego przed organami wymiaru sprawiedliwości – max 100% SG OC – 70.000,00 zł
Brak konsumpcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania. Odnawia się w kolejnym miesiącu ochrony.

3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.
Suma ubezpieczenia wynosi 70.000,00 zł na jeden lokal (70.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia/miesiąc). Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkodę osobową lub rzeczową wyrządzoną przez niego Poszkodowanemu czynem niedozwolonym (odpowiedzialność deliktowa) w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego, będącego następstwem wypadku ubezpieczonego zaistniałego w okresie ubezpieczenia.

W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej mieszczą się szkody dotyczące zalań, sąsiada lub sąsiadów, których przyczyny mogą być bardzo różne. Może to być wąż odpływu wody z pralki, który jest np. wkładany do wanny. Przy silnym strumieniu wody może się zdarzyć, że zsunie się na podłogę i zaleje nie tylko nas, ale też i sąsiadów. Podobne w skutkach może być pęknięcie węża w pralce pod ciśnieniem wody lub awaria pralki. Również wtedy, gdy odkręcimy kurki podczas przerwy w dostawie wody i zapomnimy je zakręcić może dojść do zalania. Koszty naprawy wyrządzonych szkód ponosimy nie tylko wtedy gdy wyniknęły one z naszej winy, ale również wtedy gdy powstały one z winy osób, za które jesteśmy odpowiedzialni. Zalanie jednego sąsiada, który mieszka pod nami, piętro niżej lub kilku w pionie naszego mieszkania, jest bardzo kosztowne. Bo to od nas, sąsiad „z dołu” będzie żądał naprawienia szkody. Podobnie będzie wtedy, gdy firma ubezpieczeniowa, w której ubezpieczony jest sąsiad „z dołu” wypłaci mu odszkodowanie, bo to od nas ta firma zażąda pieniędzy tytułem roszczenia regresowego czyli pieniądze, które otrzymał nasz sąsiad „z dołu” my będziemy musieli wpłacić do jego firmy ubezpieczeniowej. I wtedy bardzo przydaje się ubezpieczenie „przy czynszu”, bo to z niego zostaną wypłacone wszystkie pieniądze, i te które mielibyśmy zapłacić tytułem naprawienia szkody naszemu sąsiadowi, i te które mielibyśmy zapłacić firmie ubezpieczeniowej naszego sąsiada. Warto o tym pamiętać, że za niewielką składkę możemy liczyć w takich sytuacjach na nasze ubezpieczenie „przy czynszu.”

Jednak, abyśmy mogli skorzystać z tej atrakcyjnej oferty, zdecydowana większość naszych Mieszkańców w zasobach naszej Spółdzielni musiałaby do tego ubezpieczenia przystąpić. Ponieważ, tak niska wysokość składki uzależniona jest od ilości lokali mieszkalnych, które zdecydują się przystąpić do ubezpieczenia mieszkania „przy czynszu”. Oczywiście macie Państwo wolny wybór i możecie z opłacania tej składki zrezygnować, ale czy warto? Poniżej przedstawiamy porównanie oferty ubezpieczenia przy czynszu do ubezpieczenia indywidualnego, oferowanego przez GSM (dane są danymi rzeczywistymi z polis zawieranych).

ZAKRES UBEZPIECZENIA

SUMA UBEZPIECZENIA

SKŁADKA

     

UNIQA- dotychczasowa oferta

Ruchomości domowe, stałe elementy i odpowiedzialność cywilna - wypłata odszkodowania mienie wg wartości odtworzeniowej (nowej)

22 000,00 zł

32 000,00 zł

42 000,00 zł

52 000,00 zł

62 000,00 zł

15,00 zł

20,00 zł

25,00 zł

30,00 zł

35,00 zł

     

PZU

Ruchomości domowe, stałe elementy – wypłata odszkodowania mienie wg wartości rzeczywistej

10 000,00 zł

15 000,00 zł

20 000,00 zł

30 000,00 zł

  7,80 zł

10,70 zł

15,60 zł

21,80 zł

     

UNIQA – nowa oferta ubezpieczenie mieszkań „przy czynszu”

Ruchomości domowe, stałe elementy wyposażenia – wypłata odszkodowania według cen rynkowych obowiązujących w dniu ustalenia odszkodowania

18 000,00 zł

10,00 zł

Zewnętrzne elementy anten satelitarnych

700,00 zł

Szyby okienne i drzwiowe w lokalu mieszkalnym

2 000,00 zł

Pokrycie kosztów poszukiwania awarii

1 500,00 zł

Odpowiedzialność cywilna

70 000,00 zł na jeden lokal

70 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia/miesiąc


Jak widać powyżej - mniejszy zakres ubezpieczenia za większą składkę. Znacznie większy zakres ubezpieczenia i niska składka przemawiają na korzyść ubezpieczenia „przy czynszu” zaproponowanego przez nas. Warto skorzystać z tej możliwości i przystąpić do ubezpieczenia mieszkań „przy czynszu”. Jeżeli korzystacie Państwo z indywidualnego ubezpieczenia zachęcamy do przypomnienia sobie ogólnych warunków ubezpieczenia indywidualnego, które Państwo posiadacie obecnie i porównania ich do tych, które proponujemy.
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po opłaceniu pierwszej raty składki z ubezpieczenia indywidualnego i trwa do końca okresu za jaki opłacono składkę tj. do końca miesiąca za jaki opłacono składkę.

Z tej formy ubezpieczenia z powodzeniem, korzystają już mieszkańcy w ponad tysiącu – (>1.000) Spółdzielni Mieszkaniowych na terenie kraju.

Czy Państwo przystąpicie do tego ubezpieczenia, czy też nie, jest to tylko i wyłącznie Państwa wybór. Jeżeli będzie mniejsza, niż zakładana na początku, liczba chętnych do skorzystania z naszej oferty ubezpieczenia „przy czynszu”, to Ubezpieczyciel prawdopodobnie zaktualizuje swoją propozycję. Jak Państwo widzą wszystko zależy od Was, naszych Mieszkańców. Bądźmy mądrzy przed szkodą.

Jeżeli jednak nie przekonaliśmy Państwa do naszej propozycji, zamieszczamy poniżej rezygnację z przystąpienia do ubezpieczenia „przy czynszu”. Prosimy o dostarczenie go do Administracji osiedli lub sekretariatu w siedzibie GSM.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia ze składką płatną miesięcznie

Druk rezygnacji z ubzpieczenia mieszkania "przy czynszu"

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie
NIP 633-000-44-70, REGON 000788525

Godziny otwarcia:

poniedziałek 700 - 1500
wtorek 700 - 1500
środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1600
piątek 700 - 1400

Poszczególni członkowie Zarządu przyjmują mieszkańców w każdy czwartek, w godzinach od 1400 do 1600.

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju
19 8470 0001 2001 0011 4156 0001

PKO BP S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
10 1020 2472 0000 6402 0021 2936

VeloBank S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
32 1560 1094 0000 9050 0003 7860

Siedziba