Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Centrala: 32 47 14 070

Działania Zarządu w walce z patologicznymi zachowaniami mieszkańców

Patologia z narkotykami w tle. To nie tylko indywidualne zażywanie narkotyków, to również dilowanie, awantury pod wpływem substancji psychotropowych, zagrożenia dla społeczności bandyckimi zachowaniami pod wpływem narkotyków, brud, smród i dewastacje, strach przed zdesperowanymi ćpunami oraz… pewna znieczulica instytucji oraz niemoc prawna. To wszystko stało się pożywką dla patologicznych zachowań. Jak się okazało sprawcy są bezkarni. Nawet jeśli zostaną zatrzymani po chwili wracają do swoich mieszkań i do swoich "przyzwyczajeń". Za nic mają prawo, nie boją się policji, nie liczą się z innymi mieszkańcami bloków.

Zarząd Spółdzielni nie ma takich narzędzi, aby poradzić sobie z tym problemem samodzielnie. Co nie oznacza bierności Zarządu w tym zakresie. Skoro problem się pojawia, skoro się rozprzestrzenia jak komórki rakowe, trzeba wziąć się za ten temat, złapać za skalpel i przeciąć ten wrzód, który rośnie z dnia na dzień.

Dnia 23.11.2022 r. odbyło się posiedzenie Zarządu GSM poświęcone tylko temu tematowi. Najpierw zostały wskazane adresy w naszych zasobach, lokale w których wiemy, że taki patologiczny proceder istnieje. Skala problemu wydawać by się mogła mała, siedem adresów: ul. Kurpiowska 1, Marusarzówny 15 (dwa mieszkania), Katowicka 19, Katowicka 18, Opolskiej 22, Poznańskiej 9. Obraz na pewno nie jest pełny, to tak zwany wierzchołek góry lodowej.

Zarząd GSM podjął decyzje o rygorystycznych i represyjnych działaniach wobec tych osób i tego procederu. Oczywiście nie wyczerpują one katalogu wszystkich działań, na pewno będą wzmocnione innymi w taki sposób, aby problem został rozwiązany. Tak zdecydowanych działań jeszcze chyba nigdzie nie wprowadzono.

 

Poniżej publikujemy wyciąg z Protokołu Zarządu, w którym zawarte są działania podjęte przez Zarząd GSM, mające na celu rozwiązanie problemu.

Wyciąg z Protokołu nr 28/2022 z posiedzenia Zarządu Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 23.11.2022 r.

Obecni:
mgr Gerard Wey chert - Prezes Zarządu
inż. Radosław Pluta - Zastępca Prezesa Zarządu
mgr Agnieszka Cichoń - Z-ca Prezesa ds. ekon. - Główny Księgowy
Radca prawny, Kierownik ADM I, Kierownik ADM II, Kierownik TT, Kierownik GZM, Kierownik POK.

W związku z bardzo niepokojącymi sygnałami od kierowników ADM I i II oraz mieszkańców budynków, którzy czują się zagrożeni i zmęczeni patologicznymi zachowaniami mieszkańców niżej wymienionych lokali:
- ul. Kurpiowska 1
- ul. Marusarzówny 15
- ul. Marusarzówny 15
- ul. Katowickiej 19
- ul. Katowickiej 18
- ul. Opolskiej 22
- ul. Poznańskiej 9
Zarząd podjął decyzję o podjęciu następujących kroków zmierzających do rozwiązania problemu z lokalami, które stały się tzw. melinami, miejscem spotkań osób zażywających środki odurzające, zakłócających spokój współmieszkańców budynku, a także posiadających zaległości z tytułu opłat czynszowych:
1. Zarząd poleca wobec osób posiadających spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu i posiadających zaległości czynszowe wystosować pozew o eksmisję.
2. Kierownicy Administracji zobowiązani są do dostarczenia do działu prawnego notatek ze zgłoszeń i skarg mieszkańców na zachowania osób. które zamieszkują powyższe lokale mieszkalne.
3. W przypadku lokali wynajmowanych Zarząd zobowiązuje kierowników ADM do kontaktu z właścicielami mieszkań w celu poinformowania ich o wysokiej uciążliwości najemców wobec innych mieszkańców budynków.
4. W mieszkaniach, gdzie występują zadłużenia czynszowe, a gdzie nic odcięto jeszcze dopływu prądu i gazu Zarząd, działając jako zarządca budynku, poleca służbom odcięcie prądu i gazu.
5. Administracje, w porozumieniu z radcą prawnym, wystosują wnioski do Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju o udostępnienie notatek z interwencji na w/w lokalach.
6. Administracje wystosują do firmy zajmującej się konserwacją domofonów zlecenia odcięcia w/w lokali mieszkalnych od instalacji domofonowej w budynku, po dokonaniu powyższego poinformują EFK o zaprzestaniu naliczania opłat za domofon.
7. Administracje, w uzgodnieniu z PR. opracują wzór zawiadomienia Policji, o konieczności podjęcia interwencji na wskazanych lokalach.
8. W sprawach, w których Spółdzielnia wystąpi z wnioskiem o eksmisję z powodu zadłużenia Zarząd poleca uzupełnić dokumentację o notatki ze zdarzeń, tak by wobec eksmitowanych nie orzeczono lokalu socjalnego należącego do zasobów GSM.
9. Zarząd poleca PR wystosowanie do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro pisma wzywającego do podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania opieszałości jastrzębskiego Sądu Rejonowego w postępowaniach eksmisyjnych.
10. Zarząd poleca również wystosowanie do Komedy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz do Komendy Głównej Policji pisma informującego o nieskuteczności bądź braku działania Policji w Jastrzębiu-Zdroju w obliczu poczucia zagrożenia mieszkańców osiedli ze strony osób będących pod wpływem środków odurzających, zakłócających spokój i sprowadzających zamieszkiwane przez siebie lokale mieszkalne do roli tzw. melin.
11. Co do lokali mieszkalnych z listy, które nie kwalifikują się do złożenia do Sądu wniosku o eksmisję z tytułu zaległości. Zarząd wystąpi do Sądu z żądaniem sprzedaży lokalu w drodze licytacji z powodu rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu, niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym.

Podpisy członków Zarządu.

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Graniczna 1
44-335 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie
NIP 633-000-44-70, REGON 000788525

Godziny otwarcia:

poniedziałek 700 - 1500
wtorek 700 - 1500
środa 700 - 1500
czwartek 700 - 1600
piątek 700 - 1400

Poszczególni członkowie Zarządu przyjmują mieszkańców w każdy czwartek, w godzinach od 1400 do 1600.

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju
19 8470 0001 2001 0011 4156 0001

PKO BP S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
10 1020 2472 0000 6402 0021 2936

VeloBank S.A. O/Jastrzębie-Zdrój
32 1560 1094 0000 9050 0003 7860

Siedziba