www.gsm.kx.pl
 

Władze spółdzielni » Rada Nadzorcza

wielkość czcionki: A|A|A
 

SKŁAD RADY NADZORCZEJ GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
  W JASTRZĘBIU-ZDROJU

  
 

Lp.
Nazwisko i Imię
Funkcja
Ulica
1
Lepczyński Bolesław
Przewodniczący RN
Członek Komisji Rewizyjnej
Kaszubska
2
Staszków Zbigniew
Przew. Komisji Rewizyjnej
Katowicka
3
Próchnicki Jacek
Przew. Komisji Gospodarczej
Krakowska
4
Kinasiewicz Andrzej Członek Komisji Rewizyjnej Wrocławska
5
Czopek Adam
członek RN
od dnia 06.10.2017 r.
Kurpiowska
6
Jaworecka Celina
członek RN
od dnia 16.05.2018 r.
Armii Krajowej
 
 
Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżur w budynku Zarządu pok. nr 19 w Jastrzębiu-Zdroju ul. Graniczna 1 w każdy ostatni czwartek miesiąca w godzinach od 1400-1600.

 


 


Art. 46

 

§ 1. Do zakresu działania rady należy:

 1. uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturanej
 2. nadzór i kontrola działalności spółdzielni poprzez:
  1. badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
  2. dokonywanie okresowych ocen wykonania przez spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez spółdzielnię praw jej członków,
  3. przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez zarząd wniosków organów spółdzielni i jej członków,
 3. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
 4. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
 5. zatwierdzanie struktury organizacyjnej spółdzielni,
 6. rozpatrywnie skarg na działalność zarządu,
 7. składanie walnemu zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między spółdzielnią a członkiem zarządu lub dokonywanych przez spółdzielnię w intereie członka zarządu oraz reprezentowanie spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania spółdzielni wystarczy dwóch członków rady przez nią upoważnionych.

§ 2. Statut może zastrzec do zakresu działania rady jeszcze inne uprawnienia. Statut może również przekazać do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia podejmowani uchwał we wszystkich lub niektórych sprawach wymienionych w § 1 pkt 1, 3 oraz 5; w takim wypadku statut może przyjąć dla rady nazwę komisji rewizyjnej.   

(patrz STATUT GSM)

§ 3. Statut może przewidywać wybór przez radę jej prezydium z zadaniem organizowania pracy rady.

 

§ 4. W celu wykonania swoich zadań rada może żądać od zarządu, członków i pracowników spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku spółdzielni.