www.gsm.kx.pl
 

Władze spółdzielni » Walne Zgromadzenie

wielkość czcionki: A|A|A
 

Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji z dnia 15 czerwca 2018 r. przewodniczących  każdej części Walnego Zgromadzenia  Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju w sprawie obliczenia liczby głosów oddanych podczas głosowań nad poszczególnymi uchwałami I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII części Walnego Zgromadzenia Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju odbytych w dniach 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 czerwca 2018 r. dostępny jest dla wszystkich Członków spółdzielni w zakładce DOKUMENTY e-kartoteki po zalogowaniu na stronie:

(połączenie z e-kartoteką jest szyfrowane)

 

Informujemy, że materiały na Walne Zgromadzenie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju w dniach 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 czerwca 2018 r. są już dostępne dla wszystkich Członków spółdzielni w zakładce DOKUMENTY e-kartoteki po zalogowaniu na stronie: https://www.e-kartoteka.pl

 

Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju ul. Graniczna 1, działając na podstawie art. 83 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 23 ust. 1 Statutu Spółdzielni zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w dniach od 4 do 12 czerwca 2018 r.

 
I część: os. Zdrój - ul. 1-go Maja, os. Kasztanowa - ul. Armii Krajowej
w dniu 04.06.2018 r. godz. 16.00,
Dom Retro, Jastrzębie-Zdrój, ul. Karola Miarki 15,
 
II część: os. Chrobrego - ul. Kusocińskiego, ul. Marusarzówny
w dniu 05.06.2018 r. godz. 16.00,
Szkoła Podstawowa nr 20, Jastrzębie-Zdrój, ul. B. Czecha 20A,
 
III część: os. Szeroka - os. 1000-lecia
w dniu 06.06.2018 r. godz. 10.00,
Ochotnicza Straż Pożarna, Jastrzębie-Zdrój, ul. Gagarina 130,
 
IV część: os. Staszica -  ul. Poznańska, ul. Opolska, ul. Wrocławska
w dniu 06.06.2018 r. godz. 16.00,
Zespół Szkół nr 2, Jastrzębie-Zdrój,  ul. Poznańska 1a,
 
V część: os. Pionierów - ul. Śląska, ul. Kurpiowska, ul. Kaszubska ul. Pomorska, ul. Łowicka, os. Arki Bożka - ul. Wrzosowa
w dniu 07.06.2018 r. godz. 16.00,
Szkoła Podstawowa nr 6, Jastrzębie-Zdrój, ul. Śląska 6,
 
VI część: os. Morcinka - ul. Katowicka
w dniu 08.06.2018 r. godz. 16.00,
Szkoła Podstawowa nr 13, Jastrzębie-Zdrój, ul. Katowicka 35,
 
VII część: os. Morcinka - ul. Krakowska, os. Barbary - ul. Jasna
w dniu 11.06.2018 r. godz. 16.00,
Zespół Szkół nr 1, Jastrzębie-Zdrój, ul. Graniczna 2,
 
VIII część: os. Przyjaźń - ul. Kopernika, ul. Piastów
w dniu 12.06.2018 r. godz. 16.00,
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego, Jastrzębie-Zdrój, ul. Piastów 15.
 
 

Uaktualnionny porządek obrad zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr 61/2018 z dnia 18.05.2018 r.:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybór prezydium zebrania w składzie: przewodniczący, sekretarz i ewentualnie asesor.
4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
5. Zapoznanie z Regulaminem obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 r. w tym przedstawienie sprawozdaniafinansowego oraz informacji z realizacji uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu w maju 2017 r. oraz podjęcie uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2017,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.,
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu za działalność w 2017 r.,
- podziału nadwyżki bilansowej netto za 2017 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2018 r. i zaliczkowo do najbliższego Walnego Zgromadzenia w 2019 r., na bieżącą działalność,
b) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2018 roku oraz zaliczkowo do najbliższego Walnego Zgromadzenia w 2019 roku na kredyty i pożyczki związane z finansowaniem robót termomodernizacyjnych,
c) zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW oraz kredytu z PKO BP.
9. Omówienie projektu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017, ewentualne podjęcie uchwały.
10. Omówienie wniosków członków, wniesionych zgodnie z §24 ust. 5 i 6 Statutu GSM i podjęcie stosownych uchwał:
a) Rozpatrzenie wniosków członków o odwołanie członków Rady Nadzorczej tj. p. Wyrwa Jan i p. Koczy Barbara, 
b) Rozpatrzenie wniosków członków o odwołanie członków Rady Nadzorczej tj. p. Staszków Zbigniew, p. Próchnicki Jacek, p. Lepczyński Bolesław. 
11. Ewentualne pytania członków Spółdzielni do Zarządu i Rady Nadzorczej.
12. Zakończenie obrad.

 

Komplet sprawozdawczości za 2017 r. oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego, od dnia 18.05.2018 r. dostępne będą dla członków w zakładce dokumenty e-kartoteki na stronie www.e-kartoteka.pl oraz wyłożone będą do wglądu w pokoju nr 28 Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju ul. Graniczna 1. Z dokumentami tymi, członek będzie mógł się zapoznać w godzinach pracy Spółdzielni tj. od poniedziałku do środy w godz. od 700 do 1500, w czwartki w godz. od 700 do 1600 i w piątki  w godz. od 700 do 1400.

Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu obowiązującym od dnia 09.09.2017 r. (art. 83 ust. 11), członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. 

Ze względów organizacyjnych pełnomocnictwo musi być złożone w sekretariacie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Granicznej 1 do dnia 01.06.2018 r. do godziny 1400.

Członek Spółdzielni i pełnomocnik członka Spółdzielni uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu winni okazać się dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

 

Zarząd GSM


 Archiwum materiałów Walnego Zgromadzenia  - kwiecień 2018 rok

Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji z dnia 18 kwietnia 2018 r. przewodniczących  każdej części Walnego Zgromadzenia  Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju w sprawie obliczenia liczby głosów oddanych podczas głosowań nad poszczególnymi uchwałami I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII części Walnego Zgromadzenia Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju odbytych w dniach 9, 10, 11, 12, 13 kwietnia 2018 r. dostępny jest dla wszystkich Członków spółdzielni w zakładce DOKUMENTY e-kartoteki po zalogowaniu na stronie: https://www.e-kartoteka.pl

Materiały na Walne Zgromadzenie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju w dniach 9, 10, 11, 12, 13  kwietnia 2018 r. są dostępne dla wszystkich Członków spółdzielni w zakładce DOKUMENTY e-kartoteki po zalogowaniu na stronie: https://www.e-kartoteka.pl

 

 

Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju ul. Graniczna 1, działając na podstawie art. 83 ust. 6 ustawy  z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz §40 ust. 2 pkt c Statutu Spółdzielni zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w dniach od 9 do 13 kwietnia 2018 r.

I część: os. Zdrój - ul. 1-go Maja, os. Kasztanowa - ul. Armii Krajowej
w dniu 09.04.2018 r. godz. 16.00,
Szkoła Podstawowa nr 4, Jastrzębie-Zdrój, ul. Kościuszki 19,
 
II część: os. Chrobrego - ul. Kusocińskiego, ul. Marusarzówny
w dniu 10.04.2018 r. godz. 10.00,
Hala Widowiskowo-Sportowa, Jastrzębie-Zdrój, Al. Jana Pawła II 6,
 
III  część: os. Staszica -  ul. Poznańska, ul. Opolska, ul. Wrocławska
w dniu 10.04.2018 r. godz. 16.00,
Zespół Szkół nr 2, Jastrzębie-Zdrój,  ul. Poznańska 1a,
 
IV  część: os. Szeroka - os. 1000-lecia
w dniu 11.04.2018 r. godz. 10.00,
Ochotnicza Straż Pożarna, Jastrzębie-Zdrój, ul. Gagarina 130,
 
V część: os. Pionierów - ul. Śląska, ul. Kurpiowska, ul. Kaszubska ul. Pomorska, ul. Łowicka,
os. Arki Bożka - ul. Wrzosowa
w dniu 11.04.2018 r. godz. 16.00,
Szkoła Podstawowa nr 6, Jastrzębie-Zdrój, ul. Śląska 6,
 
VI część: os. Przyjaźń - ul. Kopernika, ul. Piastów
w dniu 12.04.2018 r. godz. 13.30,
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego, Jastrzębie-Zdrój, ul. Piastów 15,
 
VII część: os. Morcinka - ul. Krakowska, os. Barbary - ul. Jasna
w dniu 12.04.2018 r. godz. 16.00,
Zespół Szkół nr 1, Jastrzębie-Zdrój, ul. Graniczna 2,
 
VIII część: os. Morcinka - ul. Katowicka
w dniu 13.04.2018 r. godz. 16.00,
Szkoła Podstawowa nr 13, Jastrzębie-Zdrój, ul. Katowicka 35.

 

Uaktualnionny porządek obrad zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr 31/2018 z dnia 23.03.2018 r.:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Wybór prezydium zebrania w składzie: przewodniczący, sekretarz i ewentualnie asesor.
 4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
 5. Zapoznanie z Regulaminem obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 7. Przedstawienie projektu zmian do Statutu i podjęcie stosownej uchwały.
 8. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Zarządu do podjęcia działań zmierzających do zakupu i montażu wodomierzy radiowych na zasobach Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej.
 9. Omówienie wniosków członków, wniesionych zgodnie z §24 ust. 5 i 6 Statutu GSM.
 10. Zakończenie obrad.

Projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego, od dnia 23.03.2018 r. dostępne będą dla członków w zakładce dokumenty e-kartoteki na stronie www.e-kartoteka.pl oraz wyłożone będą do wglądu w pokoju nr 28 Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju ul. Graniczna 1. Z dokumentami tymi, członek będzie mógł się zapoznać w godzinach pracy Spółdzielni tj. od poniedziałku do środy w godz. od 700 do 1500, w czwartki w godz. od 700 do 1600 i w piątki  w godz. od 700 do 1400.

Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu obowiązującym od dnia 09.09.2017 r. (art. 83 ust. 11), członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. 

Ze względów organizacyjnych pełnomocnictwo musi być złożone w sekretariacie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Granicznej 1 do dnia 06.04.2018 r. do godziny 1400.

Członek Spółdzielni i pełnomocnik członka Spółdzielni uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu winni okazać się dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

Zarzą GSM

 


 

Archiwum materiałów Walnego Zgromadzenia  - styczeń 2018 rok

Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji z dnia 31 stycznia 2018 r. przewodniczących  każdej części Walnego Zgromadzenia  Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju w sprawie obliczenia liczby głosów oddanych podczas głosowań nad poszczególnymi uchwałami I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII części Walnego Zgromadzenia Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju odbytych w dniach 22, 23, 24, 25 stycznia 2018 r. dostępny jest dla wszystkich Członków spółdzielni w zakładce DOKUMENTY e-kartoteki po zalogowaniu na stronie: https://www.e-kartoteka.pl

Materiały na Walne Zgromadzenie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju w dniach 22, 23, 24, 25 stycznia 2018 r. są dostępne dla wszystkich Członków spółdzielni w zakładce DOKUMENTY e-kartoteki po zalogowaniu na stronie: https://www.e-kartoteka.pl

 

Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju ul. Graniczna 1, działając na podstawie art. 83 ust. 6 ustawy  z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz §40 ust. 2 pkt c Statutu Spółdzielni zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w dniach od 22 do 25 stycznia 2018 r. 

I  część: os. Szeroka - os. 1000-lecia
w dniu 22.01.2018 r. godz. 10.00,
Ochotnicza Straż Pożarna, Jastrzębie-Zdrój, ul. Gagarina 130,
 
II  część: os. Staszica -  ul. Poznańska, ul. Opolska, ul. Wrocławska
w dniu 22.01.2018 r. godz. 15.30,
Zespół Szkół nr 2 Jastrzębie-Zdrój,  ul. Poznańska 1a,
 
III część: os. Pionierów - ul. Śląska, ul. Kurpiowska, ul. Kaszubska ul. Pomorska, ul. Łowicka,
os. Arki Bożka - ul. Wrzosowa
w dniu 23.01.2018 r. godz. 10.00,
Hala Sportowa „Omega” Jastrzębie-Zdrój,ul. Harcerska 14a,
 
IV część: os. Zdrój - ul. 1-go Maja,  os. Kasztanowa - ul. Armii Krajowej
w dniu 23.01.2018 r. godz. 15.30,
Dom Retro, Jastrzębie-Zdrój, ul. Karola Miarki 15,
 
V część: os. Chrobrego - ul. Kusocińskiego, ul. Marusarzówny
w dniu 24.01.2018 r. godz. 10.00,
Hala Widowiskowo-Sportowa Jastrzębie-Zdrój, Al. Jana Pawła II 6,
 
VI część: os. Morcinka - ul. Krakowska, os. Barbary - ul. Jasna
w dniu 24.01.2018 r. godz. 15.30,
Zespół Szkół nr 1 Jastrzębie-Zdrój, ul. Graniczna 2,
 
VII część: os. Morcinka - ul. Katowicka
w dniu 25.01.2018 r. godz. 10.00,
Hala Sportowa „Omega” Jastrzębie-Zdrój, ul. Harcerska 14a,
 
VIII część: os. Przyjaźń - ul. Kopernika, ul. Piastów
w dniu 25.01.2018 r. godz. 15.30
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Jastrzębie-Zdrój, ul. Piastów 15.
 
 
Uaktualniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia zatwierdzony Uchwałą Zarządu nr 1/2018 z dnia 05.01.2018 r.:
 
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór prezydium zebrania w składzie: przewodniczący, sekretarz i ewentualnie asesor.
3. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
4. Zapoznanie z Regulaminem obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
6. Przedstawienie projektu zmian do Statutu i podjęcie stosownej uchwały.
7. Omówienie uchwały Rady Nadzorczej nr 57/2017 z dnia 10.07.2017 r. i podjęcie uchwały (w głosowaniu tajnym) o uchyleniu zawieszenia lub odwołaniu zawieszonego członka Rady Nadzorczej p. Andrzeja Kinasiewicza.
a) Omówienie wniosku członków o odwołanie z Rady Nadzorczej p. Andrzeja Kinasiewicza i podjęcie stosownej uchwały.
8. Omówienie ewentualnych wniosków członków, wniesionych zgodnie z §24 ust. 5 i 6 Statutu GSM i podjęcie stosownych uchwał.
9. Dyskusja, ewentualne pytania członków Spółdzielni.
10. Zakończenie obrad.

Zarząd GSM

 


Archiwum materiałów Walnego Zgromadzenia  - maj 2017 rok 

Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji z dnia 31 maja 2017 r. przewodniczących lub w ich zastępstwie sekretarzy każdej części Walnego Zgromadzenia  Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju w sprawie obliczenia liczby głosów oddanych podczas głosowań nad poszczególnymi uchwałami I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII części Walnego Zgromadzenia Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju odbytych w dniach 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25 maja 2017 r. dostępny jest dla wszystkich Członków spółdzielni w zakładce DOKUMENTY e-kartoteki po zalogowaniu na stronie: https://www.e-kartoteka.pl

Materiały sprawozdawcze za 2016 rok na Walne Zgromadzenie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju w dniach 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25 maja 2017 r., po rozpatrzeniu wniosków członków GSM złożonych zgodnie z §24 ust. 5 Statutu GSM, są dostępne dla wszystkich Członków spółdzielni w zakładce DOKUMENTY e-kartoteki po zalogowaniu na stronie: https://www.e-kartoteka.plArchiwum materiałów Walnego Zgromadzenia  - czerwiec 2016 rok 

Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji z dnia 05 lipca 2016 r. przewodniczących każdej części Walnego Zgromadzenia Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju w sprawie obliczenia liczby głosów oddanych podczas głosowań nad poszczególnymi uchwałami I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII części Walnego Zgromadzenia Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju odbytych w dniach 14, 15, 16, 17, 20, 27, 29, 30 czerwca 2016 r. pobierz protokół

Materiały sprawozdawcze za 2015 rok na Walne Zgromadzenie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju w dniach 14, 15, 16, 17, 20, 27, 29, 30 czerwca 2016 r. pobierz materiałyArchiwum materiałów Walnego Zgromadzenia  - kwiecień 2015 rok 

Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji z dnia 30 kwietnia 2015 r. przewodniczących lub w ich zastępstwie sekretarzy każdej części Walnego Zgromadzenia Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju w sprawie obliczenia liczby głosów oddanych podczas głosowań nad poszczególnymi uchwałami I, II, III, IV, V, VI, VII części Walnego Zgromadzenia Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju odbytych w dniach 16, 17, 20, 21, 22, 23, 27 kwietnia 2015 r. pobierz protokół

Materiały sprawozdawcze za 2014 rok na Walne Zgromadzenie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju w dniachw dniach 16, 17, 20, 21, 22, 23, 27 kwietnia 2015 r. pobierz materiały

 


Archiwum materiałów Walnego Zgromadzenia  - maj 2014 rok 
 
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji z dnia 4 czerwca 2014 r. przewodniczących lub w ich zastępstwie sekretarzy każdej części Walnego Zgromadzenia Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju w sprawie obliczenia liczby głosów oddanych podczas głosowań nad poszczególnymi uchwałami I, II, III, IV, V, VI, VII części Walnego Zgromadzenia Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju odbytych w dniach 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 maja 2014 r. pobierz protokół


Materiały sprawozdawcze za 2013 rok na Walne Zgromadzenie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju w dniach 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 maja 2014 r. pobierz materiałyArchiwum materiałów Walnego Zgromadzenia  - luty 2014 rok 


Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji z dnia 17 lutego 2014 r. przewodniczących każdej części Walnego Zgromadzenia Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju w sprawie obliczenia liczby głosów oddanych podczas głosowań nad poszczególnymi uchwałami I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX i X części Walnego Zgromadzenia Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju odbytych w dniach 5, 6, 7, 10, 11 lutego 2014 r. pobierz protokół


Materiały na Walne Zgromadzenie w dniach od 5 do 11 lutego 2014 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Archiwum materiałów Walnego Zgromadzenia  - 2013 rok 
 
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji z dnia 27 maja 2013 r. przewodniczących każdej części Walnego Zgromadzenia Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju w sprawie obliczenia liczby głosów oddanych podczas głosowań nad poszczególnymi uchwałami I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX i X części Walnego Zgromadzenia Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju odbytych w dniach 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 21 maja 2013 r. pobierz protokół

   
Materiały sprawozdawcze za 2012 rok na Walne Zgromadzenie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju w dniach 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 21 maja 2013 r.pobierz materiały

  
 
 

 
 
Archiwum materiałów Walnego Zgromadzenia  - 2012 rok 
 
Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji z dnia 27 czerwca 2012 r. przewodniczących lub w ich zastępstwie sekretarzy każdej części Walnego Zgromadzenia Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju w sprawie obliczenia liczby głosów oddanych podczas głosowań nad poszczególnymi uchwałami I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX i X części Walnego Zgromadzenia Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju odbytych w dniach 04, 05, 06, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 25 czerwca 2012 r. pobierz protokół
 
Materiały sprawozdawcze za 2011 rok na Walne Zgromadzenie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju w dniach 04, 05, 06, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 25 czerwca 2012 r.  pobierz materiały


 

 


 
 
Archiwum materiałów Walnego Zgromadzenia  - 2011 rok 
 
Protokół ze wspólnego posiedzenia z dnia 02 czerwca 2011 r. Przewodniczących i sekretarzy każdej części Walnego Zgromadzenia Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu Zdroju w sprawie obliczenia liczby głosów oddanych podczas głosowań nad poszczególnymi uchwałami I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII i IX części Walnego Zgromadzenia Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej  w Jastrzębiu-Zdroju odbytych w dniach 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 30 maja 2011 r - pobierz protokół 
 
Materiały sprawozdawcze za 2010 rok na Walne Zgromadzenie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju w dniach 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 30 maja 2011 r. - pobierz materiały

 

 
 


 
Archiwum materiałów Walnego Zgromadzenia - 2010 rok

 
Protokół ze wspólnego posiedzenia z dnia 21 czerwca 2010 r. Przewodniczących i sekretarzy każdej części Walnego Zgromadzenia Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu Zdroju w sprawie obliczenia liczby głosów oddanych podczas głosowań nad poszczególnymi uchwałami I, II i III Części Walnego Zgromadzenia Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu Zdroju odbytych w dniach 14, 15, 16  czerwca 2010 r.-  pobierz protokół

 

Materiały sprawozdawcze za 2009 rok na Walne Zgromadzenie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu Zdroju w dniach 14, 15, 16.06.2010 r. Materiały na walne - pobierz
  

 • Protokół polustracyjny z 2010 r - Protokół polustracyjny - pobierz oraz Errata do protokołu - pobierz
   
 •  Sprawozdanie finansowe za 2009 rok  - pobierz 
 • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu Zdroju za 2009 rok.
  Sprawozdanie RN - pobierz

 Archiwum materiałów Walnego Zgromadzenia  - 2009 rok

 

Protokół ze wspólnego posiedzenia z dnia 08 czerwca 2009 r. Przewodniczących i sekretarzy każdej części Walnego Zgromadzenia Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu Zdroju w sprawie obliczenia liczby głosów oddanych podczas głosowań nad poszczególnymi uchwałami I, II i III Części Walnego Zgromadzenia Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu Zdroju odbytych w dniach 02, 03, 04 czerwca 2009 r. - pobierz protokół 

 

 


Walne Zgromadzenie Członków – jako najwyższy organ spółdzielni zostało wprowadzone nowelizacją Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych w 2007 roku, do tego okresu funkcjonowało Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni (tzw. ZPCz). Ustawodawca dokonując zmiany szedł w kierunku przekazania mocy decyzyjnej wszystkim członkom spółdzielni, a nie tylko poszczególnym przedstawicielom. Niezwykle daleko idącym uproszczeniem byłoby stwierdzenie, że spółdzielnią rządzą mieszkańcy, i że walne „może wszystko”. Przywołana ustawa oraz statut spółdzielni jednoznacznie określają uprawnienia zgromadzenia członków, wskazuje również tryb zwoływania i samej organizacji walnego. W ramach hierarchizacji prawa w Polsce, nadrzędną wykładnią uprawnień walnego zgromadzenia Członków jest Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych, a dopiero później Statut Spółdzielni, który w większości uszczegóławia zapisy ustawowe w tym zakresie.

"Walne" w myśl ustawy
 
Walne zgromadzenie jest najwyższym organem spółdzielni i podejmuje decyzje w najważniejszych dla spółdzielni sprawach. W skład tego organu wchodzą wszyscy członkowie spółdzielni. Członek spółdzielni może brać udział w zgromadzeniu jedynie osobiście, chyba że jest osobą prawną, która z natury rzeczy musi działać przez pełnomocnika. 
 

Zarząd spółdzielni jest zobowiązany do zorganizowania minimum jednego w ciągu roku, zgromadzenia członków po 6 miesiącach od zakończenia tzw. roku obrachunkowego. Do zwołania walnego na „żądanie” uprawnieni są: rada nadzorcza oraz przynajmniej 1/10 ogólnej liczby członków spółdzielni. Walne zgromadzenie może podejmować jedynie takie uchwały, jakie zostały wpisane w porządek obrad i zostały wyłożone do wglądu w siedzibie spółdzielni, na 14 dni przed pierwszą częścią walnego, również członkowie mogą zgłaszać projekty uchwał i żądania w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części, każdy projekt musi być poparty podpisami co najmniej przez 10 członków spółdzielni. W myśl ustawy, każdy z członków ma prawo do wnoszenia poprawek do projektów uchwał, jednak nie później niż na 3 dni przed walnym. Każdą uchwałę uważa się za podjętą, jeśli była głosowana na wszystkich częściach walnego zgromadzenia, nie zależnie od liczby uczestników poszczególnych części. W tym przypadku ustawodawca zniósł quorum, które zwyczajowo wynosi 50%+1 uprawnionych do głosowania.

Walne zgromadzenie ma wyłączną kompetencję w sprawach:

·   uchwalania kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej prowadzonej przez spółdzielnię;

· rozpatrywania sprawozdań rady nadzorczej dotyczących działalności zarządu, rozpatrywanie sprawozdań zarządu dotyczących jego rocznej działalności na rzecz spółdzielni oraz gospodarki finansowej jaką prowadzi;

· udzielania zarządowi absolutorium, czyli zaaprobowanie kierunków działania jakie zarząd podejmuje;

· podejmowania uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej;

· oznaczania najwyższej sumy zobowiązań, jaką spółdzielnia może zaciągnąć;

· podejmowania uchwał w sprawie połączenia się spółdzielni, podziału spółdzielni oraz likwidacji spółdzielni;

· uchwalania zmian statutu spółdzielni;
· wyboru członków rady nadzorczej;

· podejmowania uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich;

· podejmowania uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia spółdzielnia ze związku rewizyjnego oraz upoważnienia zarządu do działania w tym zakresie;

· wyboru delegatów na zjazd związku, w którym spółdzielnia jest zrzeszona;

· rozpatrywania odwołań od uchwał rady nadzorczej;

· rozpatrywania wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności spółdzielni oraz podejmowania uchwał w tym zakresie;

·   podejmowania uchwał w sprawie nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat spółdzielni.

 

Walne Zgromadzenie Członków Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej jest najwyższym organem – jednak nie jest wszechwładnym. Jak każda powołana instytucja – organ działa na podstawie i w granicach określonych ustawowo. Przepisy Ustawy o Spółdzielni Mieszkaniowej delegują część uprawnień i danych rozwiązań w stronę statutu, który powinien szczegółowo określać poszczególne rozwiązania.

 

 
Walne Zgromadzenie – szczegółowe rozwiązania w myśl statutu.
  § 22 Statutu GSM


Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
a) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,
b) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych, podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej,
c) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
d) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,
e) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości i zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
f) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
g) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
h) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,
i) uchwalanie zmian Statutu,
j) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze Związku Rewizyjnego oraz upoważnienie Zarządu do działań w tym zakresie,
k) wybór delegatów na Zjazd Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
l) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia oraz regulaminu Rady Nadzorczej,
m) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
n) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy celowych.

 
 
Niejednokrotnie Zgromadzenia Członków mają burzliwy charakter, wiąże się to czasami z poruszanymi indywidualnymi problemami poszczególnych mieszkańców lub z nieznajomością podstawowych zasad, jakie dotyczą spółdzielni i spółdzielczości. Stąd, Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa realizuje politykę informacyjno – edukacyjną przez biuletyn, forum, program w lokalnej telewizji, czy stronę internetową. Nadto Zarząd i Rada Nadzorcza na co dzień przyjęły otwartą postawę na wszystkie problemy trapiące spółdzielców. Mimo tego, władze spółdzielni rozumieją, że niektóre problemy indywidualne są poruszane podczas każdego zgromadzenia członków, niemniej tego typu spotkania mają charakter globalny. To walne wyraża opinie i poglądy i swoimi decyzjami ukierunkowywuje rozwój spółdzielni, bowiem, każdy członek Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej jest po części jej właścicielem, a Rada Nadzorcza – reprezentantem członków. Z kolei Zarząd wykonawcą woli członków i gospodarzem, który ustawowo jest zobowiązany do dbałość o stan techniczny zasobów i o racjonalność decyzji finansowych.