www.gsm.kx.pl
 

Aktualności » Sprawozdania za rok 2019

wielkość czcionki: A|A|A
 


Zarząd GSM informuje, że w związku z obowiązującym stanem epidemii, obecnie niemożliwe jest ustalenie terminu Walnego Zgromadzenia Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej.

W dniu 1 kwietnia 2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568), wprowadzająca regulację dotyczącą terminu odbycia się walnego zgromadzenia spółdzielni.

Zgodnie z art. 90 ww. Ustawy, jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

W związku z powyższym zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju za rok 2019 oraz Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, które dostępne są dla wszystkich członków GSM w e-kartotece w zakładce Sprawozdania za 2019 rok po zalogowaniu na stronie: 


https://www.e-kartoteka.pl

 

Zarząd GSM