www.gsm.kx.pl
 

Aktualności » Informacje o udostępnianiu dokumentacji zawierającej dane osobowe

wielkość czcionki: A|A|A
 


Informujemy, że Zarząd Górniczej Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jastrzębiu-Zdroju jako Administrator danych udostępnia informacje zawierające dane osobowe wyłącznie po otrzymaniu żądania w formie pisemnej z wyjątkiem wezwania instytucji uprawnionych do kontroli działalności administratora lub w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub podmiotu uprawnionego do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

 

1. W/w dokumentacja będzie udostępniona na wniosek osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą z wpisem w CEIDG) wyłącznie na naszych wnioskach. Wniosek wraz z informacją można pobrać z naszej strony internetowej pod adresem http://www.gsmjastrzebie.pl/ w zakładce Druki i wnioski.
 
2. W przypadku wniosków instytucjonalnych – osoby prawne wpisane do rejestru KRS. Przyjmujemy oraz realizujemy wnioski Instytucji w postaci pism o udzielenie informacji zawierających dane osobowe o ile zawierają niżej wymienione informacje:
a) pieczęć firmowa Instytucji,
b) podpis osoby mającej umocowanie do żądania dokumentacji (np. w przypadku Policji podpis Komendanta jednostki) a w przypadku „osobistego odbioru” dokumentacji imienne upoważnienie do odbioru w/w (upoważnienie archiwizujemy z pismem)
c) wskazanie jakie informacje Instytucja chciałaby pozyskać,
d) wskazanie do jakich celów w/w dokumentacja jest niezbędna,
e) wskazanie przepisu prawa na podstawie, którego Administrator danych (Zarząd GSM) jest zobligowany do wydania dokumentacji (WŁAŚCIWA PODSTAWA PRAWNA)
f) sygnatura sprawy Instytucji wnioskującej (o ile została ona nadana).
 
Na podstawie złożonego przez Państwa wniosku Zarząd GSM w Jastrzębiu-Zdroju (Administrator danych) podejmie decyzję o wydaniu informacji zawierającej dane osobowe.
 
Wypisany wniosek możecie Państwo złożyć osobiście w sekretariacie siedziby GSM w Jastrzębiu-Zdroju lub wysłać pocztą na adres naszej siedziby: Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jastrzębiu-Zdroju 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Graniczna 1 lub przesłać wiadomością mailową na adres: sekretariat@gsmjastrzebie.pl
 
W przypadku wybrania formy mailowej dla złożenia wniosku lub pisma konieczne jest przesłanie dokumentu w formie skanu lub zdjęcia z własnoręcznym podpisem wnioskującego lub osoby mającej umocowanie do żądania dokumentacji. Informujemy również, że osoba mająca realizować wniosek będzie kontaktowała się z Państwem telefonicznie lub pisemnie celem uwierzytelnienia oraz potwierdzenia Państwa żądania.