www.gsm.kx.pl
 

Monitoring

wielkość czcionki: A|A|A
 

Informacje o udostępnianiu dokumentacji zawierającej dane osobowe – monitoring wizyjny

Aktualizacja obowiązuje od dnia: 26.11.2018 r.

 1. Jeśli doznali Państwo szkody na mieniu, zdrowiu lub posiadają Państwo inny prawnie uzasadniony interes do pozyskania nagrania z monitoringu to prosimy o wypisanie Wniosku o zabezpieczenie oraz wydanie nagrania z monitoringu.
 2. Wniosek znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce Monitoring http://www.gsmjastrzebie.pl/ lub w zakładce Aktualności na stronie http://sacewicz.com/. Druk wniosku można również otrzymać w sekretariacie GSM, Administracjach oraz w siedzibie GSM - Dział GZM w pokoju nr 12.
 3. Wypisany wniosek możecie Państwo złożyć osobiście w sekretariacie siedziby GSM w Jastrzębiu-Zdroju lub wysłać pocztą na adres naszej siedziby, to jest: Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jastrzębiu-Zdroju 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Graniczna 1 lub przesłać wiadomością mailową na adres monitoring@gsmjastrzebie.pl
 4. W przypadku wybrania formy mailowej dla złożenia wniosku konieczne jest przesłanie dokumentu w formie skanu lub zdjęcia z własnoręcznym podpisem wnioskującego lub w przypadku wniosków instytucjonalnych osoby mającej umocowanie do żądania dokumentacji. Informujemy, że osoba mająca realizować wniosek w GSM będzie kontaktować się z wnioskodawcą telefonicznie lub pisemnie celem uwierzytelnienia oraz potwierdzenia żądania.
 5. Na podstawie złożonego przez Państwa wniosku Zarząd GSM w Jastrzębiu-Zdroju (Administrator danych) podejmie decyzję o wydaniu nagrania z monitoringu.
 6. Pracownik działu GZM skontaktuje się z Państwem telefonicznie w celu omówienia szczegółów związanych z wydaniem nagrania.
 7. Nagranie będzie wydawane w siedzibie GSM lub siedzibie firmy Sacewicz wyłącznie osobie wnioskującej. W każdym innym, uzasadnionym przypadku - prosimy o dostarczenie pełnomocnictwa do odbioru konkretnego nagrania. Pełnomocnictwo zostanie zarchiwizowane z wnioskiem.
 8. W przypadku wniosków instytucjonalnych o zabezpieczenie oraz wydanie nagrania z monitoringu (dotyczy – osoby prawnej wpisanej do rejestru KRS lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – wpisanej do rejestru CEIDG). Przyjmujemy oraz realizujemy pisma i wnioski o udzielenie informacji zawierających dane osobowe - nagrania z monitoringu o ile zawierają niżej wymienione informacje:
 1. pieczęć firmowa Instytucji,
 2. podpis osoby mającej umocowanie do żądania dokumentacji (np. w przypadku Policji podpis Komendanta jednostki),
 3. wskazanie jakie informacje chcieliby Państwo pozyskać (jeśli to możliwe to prosimy o wskazanie bardzo dokładnego miejsca dla realizacji nagrania – dana lokalizacja może posiadać kilka kamer różnie umiejscowionych np. „klatka mieszkalna” często jest monitorowana wizyjnie w kilku miejscach na przykład kamera jest zainstalowana w windzie oraz na korytarzach trzeciego, szóstego oraz dziewiątego piętra.)
 4. wskazanie do jakich celów w/w nagranie jest niezbędne,
 5. wskazanie przepisu prawa na podstawie, którego Administrator danych (Zarząd GSM) jest zobligowany do zabezpieczenia oraz wydania nagrania (WŁAŚCIWA PODSTAWA PRAWNA),
 6. wskazanie sygnatury Państwa sprawy - o ile została ona nadana,
 7. w przypadku „osobistego odbioru” nagrania konieczne będzie w przypadku osób:
 • zarejestrowanych w KRS - imienne upoważnienie do odbioru w/w nagrania (upoważnienie zostanie zarchiwizowane z wnioskiem lub pismem),
 • zarejestrowanych w CEIDG (jeśli nagranie ma być wydane osobie innej niż właściciel działalności gospodarczej) prosimy o dostarczenie - imiennego upoważnienia do odbioru w/w nagrania (upoważnienie zostanie zarchiwizowane z wnioskiem lub pismem).
 
Uwaga! W szczególnych przypadkach o ile będzie taka konieczność – po złożeniu przez Państwa wniosku możecie Państwo zostać pisemnie poproszeni przez Administratora danych o jego prawidłowe wypełnienie lub uzupełnienie.
Nagranie o jakie Państwo wnioskujecie zostanie wtedy warunkowo zabezpieczone na okres 90 dni i zostanie ono Państwu wydane dopiero po realizacji naszej prośby.
Jeśli w terminie 90 dni od dnia wysłania przez nas do Państwa pisma nie podejmiecie Państwo z nami kontaktu w sprawie prawidłowego wypełnienia lub uzupełnienia wniosku do nagrania – nagranie zostanie w 91 dniu zniszczone a wniosek poddany archiwizacji.
W przypadku nagrań zabezpieczonych a nieodebranych przez wnioskodawcę – w każdym przypadku pracownik działu GZM będzie się kontaktował telefonicznie w terminie 30 dni od zabezpieczenia nagrania z osobą składającą wniosek.
O ile kontakt taki nie będzie skuteczny albo możliwy Administrator danych zwróci się do wnioskującego z informacją w formie pisemnej z informacją o możliwości pozyskania przez niego nagrania. Każdorazowo w przypadku skutecznego kontaktu pocztowego oraz braku chęci wskazania przez wnioskującego formy dla odbioru nagrań – nagrania takie w terminie 30 dni od nadania przez Administratora danych pisma zostanie zniszczone a wniosek zostanie zarchiwizowany.
 

 


 

Klauzula informacyjna
Aktualizacja obowiązuje od dnia: 26.11.2018 r.
 

Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych

Informujemy, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziecie Państwo poniżej.

I. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w 44-335 Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Granicznej 1, wpisana przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000106453, posiadającą nr NIP 6330004470, REGON 000788525  

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pod adresem email: inspektorochronydanych@gsmjastrzebie.pl telefon: +48 664 780 792 lub pisemnie pocztą tradycyjną na adres GSM w Jastrzębiu-Zdroju 44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. Graniczna 1.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: RODO Art. 6 ust.1 d i f do celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (zdrowie, życie, interesy majątkowe) oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem. Pana/Pani dane osobowe pozyskane z nagrań monitoringu oraz z wniosku o zabezpieczenie oraz wydanie nagrania z monitoringu przetwarzamy z dbałości o bezpieczeństwo i mienie w zasobach GSM w Jastrzębiu-Zdroju.

IV. Kategorie Pana/Pani danych osobowych, które przetwarzamy

1. Zapis monitoringu - nagrania wideo, wizerunek, obszary monitoringu wizyjnego - zakres danych osobowych pochodzący z monitoringu wizyjnego zawiera:

 1. wizerunki
 2. cechy szczególne osób
 3. numery identyfikacyjne (np. numery tablic rejestracyjnych i numerów bocznych pojazdów)
 
2. Dane pozyskane z wniosku - zakres danych osobowych pozyskanych na podstawie wniosku o zabezpieczenie i udostępnienie nagrania z monitoringu zawiera:
 1. imię
 2. nazwisko
 3. adres zamieszkania lub siedziby w przypadku instytucji
 4. numer telefonu
 5. dane osoby upoważnionej do pozyskania w/w oraz mocodawcy w przypadku instytucji

V. Odbiorcy danych

Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane podmiotom zewnętrznym na ich wniosek w niezbędnym zakresie, wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

Pana/Pani dane osobowe zostaną powierzone umową powierzenia danych procesorowi (stan na dzień 01.07.2018 r.) Firmie SACEWICZ S.C. Mariusz Sacewicz, Sławomir Sacewicz, Łukasz Sacewicz z siedzibą w 44-335 Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Cicha, nr 38, posiadającą nr NIP 6331933527, REGON 273652640

Pana/Pani dane osobowe nie będą przez nas oraz przez Procesora, któremu je przekazujemy profilowane.

VI. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Pana/Pani danych osobowych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII. Okres przechowywania danych osobowych

1. Pana/Pani dane osobowe w postaci nagrań wideo, wizerunku, obszaru monitoringu wizyjnego będą przechowywane 21 dni od powstania zdarzenia. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych będziemy je przechowywali przez okres niezbędny do realizacji działań związanych z ograniczeniem.

2. Pana/Pani dane osobowe - pozyskane z wniosku o zabezpieczenie i udostępnienie nagrania z monitoringu będą przechowywane przez okres niezbędny dla celu realizacji działań lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą oraz przez okres związany z archiwizacją określony na podstawie odrębnych przepisów prawa.

VIII. Pana/Pani prawa

Przysługuje Panu/Pani

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (zapis monitoringu - w uzasadnionych przypadkach, dane pozyskane z wniosku)

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (dane pozyskane z wniosku)

c) prawo do usunięcia danych oraz prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących Pana/Pani danych osobowych; (zapis monitoringu, dane pozyskane z wniosku)

Jeżeli Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pana/Pani dane osobowe, może Pan/Pani zażądać, abyśmy je usunęli.

d) ograniczenia przetwarzania danych (zapis monitoringu, dane pozyskane z wniosku)

Może Pan/Pani zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem/Panią działań, jeżeli Pana/Pani zdaniem mamy nieprawidłowe dane osobowe na Pana/Pani temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pan/Pani, żebyśmy je usunęli, bo są Panu/Pani potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Pana/Panią sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych.

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (dane pozyskane z wniosku)

Może Pan/Pani złożyć sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Będzie wtedy Pan/Pani zobowiązany/a wskazać nam tą szczególną sytuację, która Pana/Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pana/Pani danych są nadrzędne wobec Pana/Pani praw lub też, że Pana/Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f) prawo do przenoszenia danych (dane pozyskane z wniosku)

Ma Pan/Pani prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „csv”) Pana/Pani dane osobowe, które nam Pan/Pani dostarczył/a na wniosku. Może Pan/Pani zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pana/Pani dane niezgodnie z prawem, prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie, ma Pan/Pani też prawo złożenia w tej sprawie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że po otrzymaniu od Pana/Pani pisma przed realizacją Pana/Pani uprawnień będziemy się musieli upewnić, że osoba składająca pismo jest faktycznie osobą podpisaną na piśmie, czyli odpowiednio ją zidentyfikować.

 

Lokalizacja kamer monitoringu

 

Armii Krajowej 84
Armii Krajowej 86 - kamery zewnętrzne
Graniczna 1
Jasna 2
Kaszubska 8
Kaszubska 8 - dźwig
Kaszubska 10
Kaszubska 12
Katowicka 6  - kamery zewnętrzne
Katowicka 16
Katowicka 18
Katowicka 20
Katowicka 21 - dźwig
Katowicka 23
Katowicka 25
Katowicka 27
Katowicka 29
Kopernika 15
Krakowska 1-3
Krakowska 2a - kamery zewnętrzne
Krakowska 12
Krakowska 24 - kamery zewnętrzne
Kurpiowska 1
Kurpiowska 2
Kurpiowska 2 - kamery zewnętrzne
Kurpiowska 3
Kurpiowska 4
Kurpiowska 4 - kamery zewnętrzne
Kurpiowska 6
Kurpiowska 10
Kusocińskiego 2-20
Kusocińskiego 4
Kusocińskiego 50 - kamery zewnętrzne
Marusarzówny 8
Marusarzówny 13
Marusarzówny 15
Marusarzówny 17 - kamery zewnętrzne
Marusarzówny 24
Opolska 2
Opolska 4
Opolska 10
Opolska 12
Opolska 14
Opolska 16
Opolska 18
Opolska 20
Piastów 21
Piastów 23
Pomorska 15a
Pomorska 22
Poznańska 7
Poznańska 13 - kamery zewnętrzne
Poznańska 21 - kamery zewnętrzne
Śląska 32
Śląska 34
Śląska 36
Śląska 36 - kamery zewnętrzne
Śląska 38
Tysiąclecia 18
Wrocławska 33 - kamery zewnętrzne
Wrocławska 35
Wrocławska 37
Wrocławska 39 - dźwig
Wrocławska 43
Wrzosowa 4
Wrzosowa 16 - kamery zewnętrzne