www.gsm.kx.pl
 

Monitoring

wielkość czcionki: A|A|A
 

Przetwarzanie danych osobowych – nagrania z monitoringu.

  1. Doznał/a Pan/Pani szkody na mieniu, zdrowiu lub posiada inny prawnie uzasadniony interes do pozyskania nagrania z monitoringu? Prosimy o wypisanie Wniosku o zabezpieczenie oraz wydanie nagrania z monitoringu. Wniosek znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce Monitoring http://www.gsmjastrzebie.pl/ lub w zakładce Aktualności na stronie http://sacewicz.com/ Druk wniosku można również otrzymać w sekretariacie GSM, Administracjach oraz w siedzibie GSM - Dział GZM w pokoju nr 12.
  2. Wypisany wniosek może Pan/Pani złożyć osobiście w sekretariacie siedziby GSM w Jastrzębiu-Zdroju lub wysłać pocztą na adres naszej siedziby Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jastrzębiu-Zdroju 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Graniczna 1 lub przesłać wiadomością mailową na adres monitoring@gsmjastrzebie.pl
  3. Na podstawie złożonego przez Pana/Panią wniosku Zarząd GSM w Jastrzębiu-Zdroju (Administrator Danych Osobowych) podejmie decyzję o wydaniu nagrania z monitoringu.
  4. Pracownik działu GZM skontaktuje się z Panem/Panią telefonicznie w celu omówienia szczegółów związanych z pozyskaniem nagrania.

 

WNIOSEK O ZABEZPIECZENIE ORAZ WYDANIE NAGRANIA Z MONITORINGU

 


 

Klauzula informacyjna
 
Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych
Informujemy, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziecie Państwo poniżej.
 
I. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest
 
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w 44-335 Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Granicznej 1, wpisana przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000106453, posiadającą nr NIP 6330004470, REGON 000788525  
 
II. Inspektor Ochrony Danych
 
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pod adresem email: inspektorochronydanych@gsmjastrzebie.pl telefon: +48 664 780 792 lub pisemnie pocztą tradycyjną na adres GSM w Jastrzębiu-Zdroju 44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. Graniczna 1.
 
III. Cele i podstawy przetwarzania
 
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: RODO Art. 6 ust.1 d i f do celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (zdrowie, życie, interesy majątkowe) oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem. Pana/Pani dane osobowe pozyskane z nagrań monitoringu oraz z wniosku o zabezpieczenie oraz wydanie nagrania z monitoringu przetwarzamy z dbałości o bezpieczeństwo i mienie w zasobach GSM w Jastrzębiu-Zdroju.
 
IV. Kategorie Pana/Pani danych osobowych, które przetwarzamy
 
1. Zapis monitoringu - nagrania wideo, wizerunek, obszary monitoringu wizyjnego - zakres danych osobowych pochodzący z monitoringu wizyjnego zawiera:
a) wizerunki
b) cechy szczególne osób
c) numery identyfikacyjne (np. numery tablic rejestracyjnych i numerów bocznych pojazdów)
2. Dane pozyskane z wniosku - zakres danych osobowych pozyskanych na podstawie wniosku o zabezpieczenie i udostępnienie nagrania z monitoringu zawiera:
a) imię
b) nazwisko
c) adres zamieszkania lub siedziby w przypadku instytucji
d) numer telefonu
e) dane osoby upoważnionej do pozyskania w/w oraz mocodawcy w przypadku instytucji
 
V. Odbiorcy danych
 
Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane podmiotom zewnętrznym na ich wniosek w niezbędnym zakresie, wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
Pana/Pani dane osobowe zostaną powierzone umową powierzenia danych procesorowi (stan na dzień 01.07.2018 r.) Firmie SACEWICZ S.C. Mariusz Sacewicz, Sławomir Sacewicz, Łukasz Sacewicz z siedzibą w 44-335 Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Cicha, nr 38, posiadającą nr NIP 6331933527, REGON 273652640
Pana/Pani dane osobowe nie będą przez nas oraz przez Procesora, któremu je przekazujemy profilowane.
 
VI. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
 
Nie przekazujemy Pana/Pani danych osobowych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 
VII. Okres przechowywania danych osobowych
 
1. Pana/Pani dane osobowe w postaci nagrań wideo, wizerunku, obszaru monitoringu wizyjnego będą przechowywane 21 dni od powstania zdarzenia. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych będziemy je przechowywali przez okres niezbędny do realizacji działań związanych z ograniczeniem.
2. Pana/Pani dane osobowe - pozyskane z wniosku o zabezpieczenie i udostępnienie nagrania z monitoringu będą przechowywane przez okres niezbędny dla celu realizacji działań lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą oraz przez okres związany z archiwizacją określony na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 
VIII. Pana/Pani prawa
 
Przysługuje Panu/Pani
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (zapis monitoringu - w uzasadnionych przypadkach, dane pozyskane z wniosku)
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (dane pozyskane z wniosku)
c) prawo do usunięcia danych oraz prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących Pana/Pani danych osobowych; (zapis monitoringu, dane pozyskane z wniosku)
Jeżeli Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pana/Pani dane osobowe, może Pan/Pani zażądać, abyśmy je usunęli.
d) ograniczenia przetwarzania danych (zapis monitoringu, dane pozyskane z wniosku)
Może Pan/Pani zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panem/Panią działań, jeżeli Pana/Pani zdaniem mamy nieprawidłowe dane osobowe na Pana/Pani temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pan/Pani, żebyśmy je usunęli, bo są Panu/Pani potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Pana/Panią sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych.
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (dane pozyskane z wniosku)
Może Pan/Pani złożyć sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Będzie wtedy Pan/Pani zobowiązany/a wskazać nam tą szczególną sytuację, która Pana/Pani zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pana/Pani danych są nadrzędne wobec Pana/Pani praw lub też, że Pana/Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
f) prawo do przenoszenia danych (dane pozyskane z wniosku)
Ma Pan/Pani prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „csv”) Pana/Pani dane osobowe, które nam Pan/Pani dostarczył/a na wniosku. Może Pan/Pani zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pana/Pani dane niezgodnie z prawem, prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie, ma Pan/Pani też prawo złożenia w tej sprawie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informujemy, że po otrzymaniu od Pana/Pani pisma przed realizacją Pana/Pani uprawnień będziemy się musieli upewnić, że osoba składająca pismo jest faktycznie osobą podpisaną na piśmie, czyli odpowiednio ją zidentyfikować.
 

Lokalizacja kamer monitoringu

 

Armii Krajowej 84
Armii Krajowej 86 - kamery zewnętrzne
Graniczna 1
Jasna 2
Kaszubska 8
Kaszubska 8 - dźwig
Kaszubska 10
Kaszubska 12
Katowicka 6  - kamery zewnętrzne
Katowicka 16
Katowicka 18
Katowicka 20
Katowicka 21 - dźwig
Katowicka 23
Katowicka 25
Katowicka 27
Katowicka 29
Kopernika 15
Krakowska 1-3
Krakowska 2a - kamery zewnętrzne
Krakowska 12
Krakowska 24 - kamery zewnętrzne
Kurpiowska 1
Kurpiowska 2
Kurpiowska 2 - kamery zewnętrzne
Kurpiowska 3
Kurpiowska 4
Kurpiowska 4 - kamery zewnętrzne
Kurpiowska 6
Kurpiowska 10
Kusocińskiego 2-20
Kusocińskiego 4
Kusocińskiego 50 - kamery zewnętrzne
Marusarzówny 8
Marusarzówny 13
Marusarzówny 15
Marusarzówny 17 - kamery zewnętrzne
Marusarzówny 24
Opolska 2
Opolska 4
Opolska 10
Opolska 12
Opolska 14
Opolska 16
Opolska 18
Opolska 20
Piastów 21
Piastów 23
Pomorska 15a
Pomorska 22
Poznańska 7
Poznańska 13 - kamery zewnętrzne
Poznańska 21 - kamery zewnętrzne
Śląska 32
Śląska 34
Śląska 36
Śląska 36 - kamery zewnętrzne
Śląska 38
Tysiąclecia 18
Wrocławska 33 - kamery zewnętrzne
Wrocławska 35
Wrocławska 37
Wrocławska 39 - dźwig
Wrocławska 43
Wrzosowa 4
Wrzosowa 16 - kamery zewnętrzne