www.gsm.kx.pl
 

Monitoring

wielkość czcionki: A|A|A
 

Informacje o udostępnianiu dokumentacji zawierającej dane osobowe – monitoring wizyjny

Obowiązuje od dnia 01.02.2019 r.

 1. Jeśli doznali Państwo szkody na mieniu, zdrowiu lub posiadają Państwo inny prawnie uzasadniony interes do pozyskania nagrania z monitoringu to prosimy o wypisanie Wniosku o zabezpieczenie oraz wydanie nagrania z monitoringu.
 2. Wniosek znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce Monitoring http://www.gsmjastrzebie.pl/ lub w zakładce Aktualności na stronie http://sacewicz.com/ Druk wniosku można również otrzymać w sekretariacie GSM, Administracjach oraz w siedzibie GSM - Dział GZM w pokoju nr 12.
 3. Wypisany wniosek możecie Państwo złożyć osobiście w sekretariacie siedziby GSM w Jastrzębiu-Zdroju lub wysłać pocztą na adres naszej siedziby, to jest: Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jastrzębiu-Zdroju 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Graniczna 1 lub przesłać wiadomością mailową na adres monitoring@gsmjastrzebie.pl
 4. W przypadku wybrania formy mailowej dla złożenia wniosku konieczne jest przesłanie dokumentu w formie skanu lub zdjęcia z własnoręcznym podpisem wnioskującego lub w przypadku wniosków instytucjonalnych osoby mającej umocowanie do żądania dokumentacji. Informujemy, że osoba mająca realizować wniosek w GSM będzie kontaktować się z wnioskodawcą telefonicznie lub pisemnie celem uwierzytelnienia oraz potwierdzenia żądania.
 5. Na podstawie złożonego przez Państwa wniosku Zarząd GSM w Jastrzębiu-Zdroju (Administrator danych) podejmie decyzję o wydaniu nagrania z monitoringu.
 6. Pracownik działu GZM skontaktuje się z Państwem telefonicznie w celu omówienia szczegółów związanych z wydaniem nagrania.
 7. Nagranie będzie wydawane w siedzibie GSM lub siedzibie firmy Sacewicz wyłącznie osobie wnioskującej. W każdym innym, uzasadnionym przypadku - prosimy o dostarczenie pełnomocnictwa do odbioru konkretnego nagrania. Pełnomocnictwo zostanie zarchiwizowane z wnioskiem.
 8. W przypadku wniosków instytucjonalnych o zabezpieczenie oraz wydanie nagrania z monitoringu (dotyczy – osoby prawnej wpisanej do rejestru KRS lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – wpisanej do rejestru CEIDG).

Przyjmujemy oraz realizujemy pisma i wnioski o udzielenie informacji zawierających dane osobowe - nagrania z monitoringu o ile zawierają niżej wymienione informacje:

 1. pieczęć firmowa Instytucji,
 2. podpis osoby mającej umocowanie do żądania dokumentacji (np. w przypadku Policji podpis Komendanta jednostki),
 3. wskazanie jakie informacje chcieliby Państwo pozyskać (jeśli to możliwe to prosimy o wskazanie bardzo dokładnego miejsca dla realizacji nagrania – dana lokalizacja może posiadać kilka kamer różnie umiejscowionych np. „klatka mieszkalna” często jest monitorowana wizyjnie w kilku miejscach na przykład kamera jest zainstalowana w windzie oraz na korytarzach trzeciego, szóstego oraz dziewiątego piętra.)
 4. wskazanie do jakich celów w/w nagranie jest niezbędne,
 5. wskazanie przepisu prawa na podstawie, którego Administrator danych (Zarząd GSM) jest zobligowany do zabezpieczenia oraz wydania nagrania (WŁAŚCIWA PODSTAWA PRAWNA),
 6. wskazanie sygnatury Państwa sprawy - o ile została ona nadana,
 7. w przypadku „osobistego odbioru” nagrania konieczne będzie w przypadku osób:

- zarejestrowanych w KRS - imienne upoważnienie do odbioru w/w nagrania (upoważnienie zostanie zarchiwizowane z wnioskiem lub pismem),

- zarejestrowanych w CEIDG (jeśli nagranie ma być wydane osobie innej niż właściciel działalności gospodarczej) prosimy o dostarczenie - imiennego upoważnienia do odbioru w/w nagrania (upoważnienie zostanie zarchiwizowane z wnioskiem lub pismem).

Od dnia 01.02.2019 r. nagrania z monitoringu dla wniosków instytucjonalnych wydawane będą wyłącznie w siedzibie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju ul. Graniczna 1 - Dział GZM pokój nr 12. W uzasadnianych przypadkach nagrania z monitoringu mogą zostać przesłane do Państwa za pośrednictwem Poczty Polskiej (list polecony).

Uwaga! W szczególnych przypadkach o ile będzie taka konieczność – po złożeniu przez Państwa wniosku możecie Państwo zostać pisemnie poproszeni przez Administratora danych o jego prawidłowe wypełnienie lub uzupełnienie.

Nagranie o jakie Państwo wnioskujecie zostanie wtedy warunkowo zabezpieczone na okres 90 dni i zostanie ono Państwu wydane dopiero po realizacji naszej prośby.

Jeśli w terminie 90 dni od dnia wysłania przez nas do Państwa pisma nie podejmiecie Państwo z nami kontaktu w sprawie prawidłowego wypełnienia lub uzupełnienia wniosku do nagrania – nagranie zostanie w 91 dniu zniszczone a wniosek poddany archiwizacji.

W przypadku nagrań zabezpieczonych a nieodebranych przez wnioskodawcę – w każdym przypadku pracownik działu GZM będzie się kontaktował telefonicznie w terminie 30 dni od zabezpieczenia nagrania z osobą składającą wniosek.

O ile kontakt taki nie będzie skuteczny albo możliwy Administrator danych zwróci się do wnioskującego z informacją w formie pisemnej z informacją o możliwości pozyskania przez niego nagrania. Każdorazowo w przypadku skutecznego kontaktu pocztowego oraz braku chęci wskazania przez wnioskującego formy dla odbioru nagrań – nagrania takie w terminie 30 dni od nadania przez Administratora danych pisma zostanie zniszczone a wniosek zostanie zarchiwizowany.

 
 
 
 

  


Lokalizacja kamer monitoringu

 

Armii Krajowej 84
Armii Krajowej 86 - kamery zewnętrzne
Graniczna 1
Jasna 2
Kaszubska 8
Kaszubska 8 - dźwig
Kaszubska 10
Kaszubska 12
Katowicka 6  - kamery zewnętrzne
Katowicka 16
Katowicka 18
Katowicka 20
Katowicka 21 - dźwig
Katowicka 23
Katowicka 25
Katowicka 27
Katowicka 29
Kopernika 15
Krakowska 1-3
Krakowska 2a - kamery zewnętrzne
Krakowska 12
Krakowska 24 - kamery zewnętrzne
Kurpiowska 1
Kurpiowska 2
Kurpiowska 2 - kamery zewnętrzne
Kurpiowska 3
Kurpiowska 4
Kurpiowska 4 - kamery zewnętrzne
Kurpiowska 6
Kurpiowska 10
Kusocińskiego 2-20
Kusocińskiego 4
Kusocińskiego 50 - kamery zewnętrzne
Marusarzówny 8
Marusarzówny 13
Marusarzówny 15
Marusarzówny 17 - kamery zewnętrzne
Marusarzówny 24
Opolska 2
Opolska 4
Opolska 10
Opolska 12
Opolska 14
Opolska 16
Opolska 18
Opolska 20
Piastów 21
Piastów 23
Pomorska 15a
Pomorska 22
Poznańska 7
Poznańska 13 - kamery zewnętrzne
Poznańska 21 - kamery zewnętrzne
Śląska 32
Śląska 34
Śląska 36
Śląska 36 - kamery zewnętrzne
Śląska 38
Tysiąclecia 18
Wrocławska 33 - kamery zewnętrzne
Wrocławska 35
Wrocławska 37
Wrocławska 39 - dźwig
Wrocławska 43
Wrzosowa 4
Wrzosowa 16 - kamery zewnętrzne