www.gsm.kx.pl
 

Klauzule informacyjne RODO

wielkość czcionki: A|A|A
 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO:
 
Szanowni Państwo,
Informujemy, że Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa - adres siedziby: 44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. Graniczna 1 wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000106453, posiadającą nr NIP 6330004470, REGON 000788525 przetwarza dane osobowe i w świetle przepisów prawa jest ADMINISTRATOREM danych osobowych. Oznacza to, że odpowiada za ich wykorzystanie w sposób właściwy oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe są adekwatne, stosowne i ograniczone do tego, co niezbędne do celów, dla których są one przetwarzane. Zasady ochrony danych mają zastosowanie do wszelkich informacji o zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób fizycznych.
 
Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej na podstawie obowiązujących przepisów prawa wyznaczył INSPEKTORA OCHRONY DANYCH, z którym możecie się Państwo skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw osobiście w siedzibie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej, mailowo wysyłając wiadomość e-mail na adres: inspektorochronydanych@gsmjastrzebie.pl lub tradycyjnie zwracając się pisemnie na adres siedziby Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju.
 
RODO
Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).
 
DANE OSOBOWE
Dane osobowe zgodnie z RODO, oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 
CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jastrzębiu-Zdroju przetwarza dane osobowe wyłącznie dla prawidłowej realizacji celów określonych w Statucie Spółdzielni, czyli dla prowadzenia działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami wynikającymi z zapisów ustaw:
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 845, z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1560, z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1610, z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 716, z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 459, z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 121, z późniejszymi zmianami).
Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy Administratora, np. dochodzenie roszczeń).
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla celu realizacji umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą oraz przez okres związany z archiwizacją określony na podstawie odrębnych przepisów prawa.
Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przekazuje Państwa dane podmiotom zewnętrznym w niezbędnym zakresie, wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub na podstawie podpisanych umów powierzenia danych osobowych. Państwa dane osobowe nie będą profilowane. Państwa dane nie będą przekazywane i udostępniane w jakiejkolwiek formie do krajów trzecich.
 
Informujemy Państwa, że macie Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz macie Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i żądania usunięcia danych, cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych - nie wymaganych dla osiągnięcia celów statutowych i ustawowych. Informujemy, że macie Państwo prawo przeniesienia swoich danych osobowych.
Posiadacie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawie przetwarzania swoich danych osobowych.