www.gsm.kx.pl
 

Aktualności » Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

wielkość czcionki: A|A|A
 


Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju ul. Graniczna 1, działając na podstawie art. 83 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 23 ust. 1 Statutu Spółdzielni zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w dniach od 4 do 12 czerwca 2018 r.

 

I część: os. Zdrój - ul. 1-go Maja, os. Kasztanowa - ul. Armii Krajowej
w dniu 04.06.2018 r. godz. 16.00,
Dom Retro, Jastrzębie-Zdrój, ul. Karola Miarki 15,
 
II część: os. Chrobrego - ul. Kusocińskiego, ul. Marusarzówny
w dniu 05.06.2018 r. godz. 16.00,
Szkoła Podstawowa nr 20, Jastrzębie-Zdrój, ul. B. Czecha 20A,
 
III część: os. Szeroka - os. 1000-lecia
w dniu 06.06.2018 r. godz. 10.00,
Ochotnicza Straż Pożarna, Jastrzębie-Zdrój, ul. Gagarina 130,
 
IV część: os. Staszica -  ul. Poznańska, ul. Opolska, ul. Wrocławska
w dniu 06.06.2018 r. godz. 16.00,
Zespół Szkół nr 2, Jastrzębie-Zdrój,  ul. Poznańska 1a,
 
V część: os. Pionierów - ul. Śląska, ul. Kurpiowska, ul. Kaszubska ul. Pomorska, ul. Łowicka, os. Arki Bożka - ul. Wrzosowa
w dniu 07.06.2018 r. godz. 16.00,
Szkoła Podstawowa nr 6, Jastrzębie-Zdrój, ul. Śląska 6,
 
VI część: os. Morcinka - ul. Katowicka
w dniu 08.06.2018 r. godz. 16.00,
Szkoła Podstawowa nr 13, Jastrzębie-Zdrój, ul. Katowicka 35,
 
VII część: os. Morcinka - ul. Krakowska, os. Barbary - ul. Jasna
w dniu 11.06.2018 r. godz. 16.00,
Zespół Szkół nr 1, Jastrzębie-Zdrój, ul. Graniczna 2,
 
VIII część: os. Przyjaźń - ul. Kopernika, ul. Piastów
w dniu 12.06.2018 r. godz. 16.00,
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego, Jastrzębie-Zdrój, ul. Piastów 15.
 
 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
3. Wybór prezydium zebrania w składzie: przewodniczący, sekretarz i ewentualnie asesor.
4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
5. Zapoznanie z Regulaminem obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2017 r. w tym przedstawienie sprawozdaniafinansowego oraz informacji z realizacji uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu w maju 2017 r. oraz podjęcie uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2017,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.,
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu za działalność w 2017 r.,
- podziału nadwyżki bilansowej netto za 2017 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2018 r. i zaliczkowo do najbliższego Walnego Zgromadzenia w 2019 r., na bieżącą działalność,
b) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2018 roku oraz zaliczkowo do najbliższego Walnego Zgromadzenia w 2019 roku na kredyty i pożyczki związane z finansowaniem robót termomodernizacyjnych,
9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej.
10. Omówienie wniosków członków, wniesionych zgodnie z §24 ust. 5 i 6 Statutu GSM (w tym wniosków członków złożonych w dniu 04.01.2018 r.) i podjęcie stosownych uchwał.
11. Ewentualne pytania członków Spółdzielni do Zarządu i Rady Nadzorczej.
12. Zakończenie obrad.

 

Komplet sprawozdawczości za 2017 r. oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego, od dnia 18.05.2018 r. dostępne będą dla członków w zakładce dokumenty e-kartoteki na stronie www.e-kartoteka.pl oraz wyłożone będą do wglądu w pokoju nr 28 Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju ul. Graniczna 1. Z dokumentami tymi, członek będzie mógł się zapoznać w godzinach pracy Spółdzielni tj. od poniedziałku do środy w godz. od 700 do 1500, w czwartki w godz. od 700 do 1600 i w piątki  w godz. od 700 do 1400.

Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu obowiązującym od dnia 09.09.2017 r. (art. 83 ust. 11), członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. 

Ze względów organizacyjnych pełnomocnictwo musi być złożone w sekretariacie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Granicznej 1 do dnia 01.06.2018 r. do godziny 1400.

Członek Spółdzielni i pełnomocnik członka Spółdzielni uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu winni okazać się dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

 

Zarząd GSM