www.gsm.kx.pl
 

Aktualności » O co w tym wszystkim chodzi?

wielkość czcionki: A|A|A
 


Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą w każdej spółdzielni mieszkaniowej. To tam podejmuje się najważniejsze decyzje w tym personalne dotyczące jej organów czyli zarządu i rady nadzorczej. Ostatnie WZ sprawozdawcze w Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyło się w maju 2017 i zakończyło podpisaniem wspólnego protokołu w dniu 31 maj 2017. Skupmy się na sprawach personalnych bo one są od lat powodem konfliktów w GSM.

 
 
 
Absolutorium dla Zarządu:
G. Weychert za - 230 , przeciw - 87
R. PIuta za - 248 , przeciw - 70
A. Cichoń za- 248 , przeciw - 57
W przypadku absolutorium dla zarządu nie można dostrzec jakiejś dezaprobaty dla jego pracy. Gdyby taka sytuacja miała miejsce członek zarządu nie otrzymałby tego skwitowania i wówczas RN zwołuje następne Walne odwołujące daną osobę z zarządu.
 
Odwołanie członka Rady Nadzorczej:
J. Wyrwa za - 192, przeciw - 125
A. Kinasiewicz za - 181, przeciw - 135
J. Próchnicki za- 86, przeciw - 212
Z. Staszków za - 89, przeciw - 210           
B. Lepczyński za - 90, przeciw - 209
W związku z tym, że w naszym statucie nie ma absolutorium dla Rady Nadzorczej, spółdzielcy okresowo weryfikują poparcie dla członków rady i składają wnioski o odwołanie wskazanych osób. Tak też było 31 maja 2017.
 
Rola RN jest jasno określona w statucie i regulaminie RN. Pełni ona funkcję kontrolną i spełnia rolę czynnika społecznego w ważnych decyzjach dotyczących funkcjonowania spółdzielni. Bez jej "kontrasygnaty", bo tak to można górnolotnie nazwać, zarząd nie może normalnie zarządzać spółdzielnią. Jest to odpowiedzialna i trudna praca i tak to należy traktować. Jednak jeden z organów nie powinien wchodzić w kompetencje innych organowa szczególnie Walnego Zgromadzenia. Ten zakres jasno określa STATUT GSM.
 
Już za parę miesięcy odbędzie się następne sprawozdawcze Walne Zgromadzenie 2018. Rolą RN a szczególnie jej przewodniczącego jest sprawozdanie, w którym członkowie spółdzielni otrzymują informację; „w roku sprawozdawczym 2017 GSM jest wstanie niepogorszonym w stosunku do roku 2016 a bardzo dobre wyniki finansowe dają, pewność, że idziemy we właściwym kierunku".
 
Natomiast oceną pracy Rady Nadzorczej zajmie się jak co roku Walne Zgromadzenie i podejmie w swojej mądrości właściwe decyzje. Zatem komu i do czego jest spieszno widząc nerwowe zachowania niektórych osób?
 
Bolesław Lepczyński