www.gsm.kx.pl
 

Archiwum » Uaktualniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia w 2017 r.

wielkość czcionki: A|A|A
 


Uaktualniony porządek obrad I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII części Walnego Zgromadzenia Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju odbywanego w dniach 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25 maja 2017 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uaktualniony porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór prezydium zebrania w składzie: przewodniczący, sekretarz i ewentualnie asesor.
3. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
4. Zapoznanie z Regulaminem obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2016 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2016 r. w tym przedstawienie sprawozdania finansowego oraz informacji z realizacji uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu w czerwcu 2016 r. oraz podjęcie uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2016,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.,
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu za działalność w 2016 r.,
- podziału nadwyżki bilansowej netto za 2016 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2017 r. i zaliczkowo do najbliższego Walnego Zgromadzenia w 2018 r., na bieżącą działalność,
b) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2017 roku oraz zaliczkowo do najbliższego Walnego Zgromadzenia w 2018 roku na kredyty i pożyczki związane z finansowaniem robót termomodernizacyjnych,
c) wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Jastrzębie-Zdrój udziału w wysokości 1/25 w prawie użytkowania wieczystego działki nr 3887/56 o pow. 0,1030 ha,
d) wyrażenia zgody na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. Katowickiej 23.
9. Przedstawienie projektu zmian do Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej i podjęcie stosownych uchwał.
10. Omówienie wniosków członków, wniesionych zgodnie z §24 ust. 5 i 6 Statutu GSM i podjęcie stosownych uchwał:
a) Rozpatrzenie wniosków członków o odwołanie członków Rady Nadzorczej tj. p. Wyrwa Jan i p. Kinasiewicz Andrzej,
b) Przedstawienie projektów zmian do Statutu wniesionych przez członków i podjęcie stosownych uchwał,
c) Rozpatrzenie wniosków członków o odwołanie członków Rady Nadzorczej tj. p. Próchnicki Jacek, p. Staszków Zbigniew, p. Lepczyński Bolesław.
11. Ewentualne pytania członków Spółdzielni do Zarządu i Rady Nadzorczej.
12. Zakończenie obrad.
 
 Zarząd GSM
 

 
Materiały sprawozdawcze za 2016 rok na Walne Zgromadzenie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju w dniach 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25 maja 2017 r., po rozpatrzeniu wniosków członków GSM złożonych zgodnie z §24 ust. 5 Statutu GSM, są dostępne dla wszystkich Członków spółdzielni w zakładce DOKUMENTY e-kartoteki po zalogowaniu na stronie https://www.e-kartoteka.pl