www.gsm.kx.pl
 

Archiwum » Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w 2017 r.

wielkość czcionki: A|A|A
 


 

 

 

 

 

 
 
 
Zarząd Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju ul. Graniczna 1, działając na podstawie art. 83 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 23 ust. 1 Statutu Spółdzielni zawiadamia, że Walne Zgromadzenie w roku 2017 odbędzie się w następujących terminach i miejscach:
 
I część: os. Szeroka - os. 1000-lecia
w dniu 15.05.2017 r. godz. 16.00,
Zespół Szkół Nr 12 Jastrzębie-Zdrój, os. 1000-lecia 9,

II część: os. Staszica - ul. Poznańska, ul. Opolska, ul. Wrocławska
w dniu 16.05.2017 r. godz. 16.00,
Szkoła Podstawowa Nr 19 Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 3,

III część: os. Chrobrego - ul. Kusocińskiego, ul. Marusarzówny
w dniu 17.05.2017 r. godz. 16.00,
Zespół Szkół nr 11 Jastrzębie-Zdrój, ul. B. Czecha 20A,

IV część: os. Pionierów - ul. Śląska, ul. Kurpiowska, ul. Kaszubska ul. Pomorska, ul. Łowicka,
os. Arki Bożka - ul. Wrzosowa
w dniu 18.05.2017 r. godz. 16.00,
Szkoła Podstawowa Nr 6 Jastrzębie-Zdrój, ul. Śląska 6,
 
V część: os. Morcinka - ul. Katowicka
w dniu 22.05.2017 r. godz. 16.00,
Gimnazjum Nr 8 Jastrzębie-Zdrój, ul. Katowicka 35,
 
VI część: os. Morcinka - ul. Krakowska, os. Barbary - ul. Jasna
w dniu 23.05.2017 r. godz. 16.00,
Zespół Szkół nr 1 Jastrzębie-Zdrój, ul. Graniczna 2,
 
VII część: os. Zdrój - ul. 1-go Maja, os. Kasztanowa - ul. Armii Krajowej
w dniu 24.05.2017 r. godz. 16.00,
Szkoła Podstawowa Nr 4 Jastrzębie-Zdrój, ul. Kościuszki 19,
 
VIII część: os. Przyjaźń - ul. Kopernika, ul. Piastów
w dniu 25.05.2017 r. godz. 16.00,
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Jastrzębie-Zdrój, ul. Piastów 15.
 
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór prezydium zebrania w składzie: przewodniczący, sekretarz i ewentualnie asesor.
3. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
4. Zapoznanie z Regulaminem obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2016 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2016 r. w tym przedstawienie sprawozdania finansowego oraz informacji z realizacji uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu w czerwcu 2016 r. oraz podjęcie uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2016,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.,
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu za działalność w 2016 r.,
- podziału nadwyżki bilansowej netto za 2016 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2017 r. i zaliczkowo do najbliższego Walnego Zgromadzenia w 2018 r., na bieżącą działalność,
b) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2017 roku oraz zaliczkowo do najbliższego Walnego Zgromadzenia w 2018 roku na kredyty i pożyczki związane z finansowaniem robót termomodernizacyjnych,
c) wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Jastrzębie-Zdrój udziału w wysokości 1/25 w prawie użytkowania wieczystego działki nr 3887/56 o pow. 0,1030 ha,
d) wyrażenia zgody na zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przy ul. Katowickiej 23.
9. Przedstawienie projektu zmian do Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej i podjęcie stosownych uchwał.
10. Omówienie wniosków członków, wniesionych zgodnie z §24 ust. 5 i 6 Statutu GSM i podjęcie stosownych uchwał.
11. Ewentualne pytania członków Spółdzielni do Zarządu i Rady Nadzorczej.
12. Zakończenie obrad.
 
Zarząd GSM